27 юни 2011: Людмила Тодорова

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” по научно направление “Информатика и компютърни науки”, шифър 4.6. (стар шифър 01.01.12 „Информатика“), обявен в ДВ бр. 29/16.04.2010 г. с единствен участник гл. ас. Людмила Павлова Тодорова и съгласно чл. 27(1) от ЗРАСРБ, днес, 27.06.2011 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и резюметата на трудовете на гл. ас. Л. Тодорова.

Приложени материали:

Публикувано: 27 юни 2011