Защита на Мария Колева Ангелова

Защитата на дисертационния труд на редовния докторант в секция “Биоинформатика и математическо моделиране” Мария Колева Ангелова на тема “Модифицирани генетични алгоритми и интуиционистки размита логика за параметрична идентификация на модел на полупериодична култивация” с научни ръководители проф. дтн Стоян Цонков и доц. д-р Таня Пенчева, ще се състои на 07.07.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на ИБФБМИ – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 105, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 20 юни 2014.