11 юли 2012: Мариана Цветанова Хаджилазова

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 31.07.2012 г. от 15 ч. в залата на бл. 21, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Геометрия на моделни биомембрани. Теория и приложение” на Мариана Цветанова Хаджилазова, редовен докторант в ИБФБМИ при БАН, професионално направление  4.3, “Биологически науки”, научна специалност “Биофизика”, 01.06.08.

Научен консултант: доц. д-р Ивайло Младенов
Рецензенти: доц. д-р Галя Станева, доц. д-р Тошко Боев
Председател на НЖ: доц. д-р Галя Станева

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 105 и са публикувани на интернет страницата на института.

Приложени материали:

Публикувано: 11 юли 2012.