08 април 2019: Мартин Ангелов Стефанов – процедура за доктор – защита: 24 април 2019

На 24 април 2019 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Мартин Ангелов Стефанов, редовен докторант, на тема „Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две линии Paulownia (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научен ръководител проф. д-р Емилия Апостолова.
Председател на Научното жури е проф. д-р Емилия Апостолова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 08 април 2019