10 май 2012: Мая Величкова

Във връзка с конкурса за академичната длъжност “професор” по научното направление “Биологически науки”, шифър 4.3. (стар шифър 01.06.08 “Биофизика”), обявен в ДВ бр. 106/30.12.2011 г., с единствен участник доц. Мая Янева Величкова и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН днес, 10.05.2012 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. Мая Янева Величкова.

Приложени материали: