26 април 2016: Мерилин Мазен Ал Шариф – процедура за доктор – защита: 12 май 2016

Защитата на дисертационния труд на Мерилин Мазен Ал Шариф, редовен докторант с научни ръководители доц. д-р Иванка Милошева Цаковска и чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева в секция “QSAR и молекулно моделиране”, на тема “Изследване на лиганд-зависимата дисрегулация на PPARᵞ: Описване на пътища, водещи до нежелан изход и молекулно моделиране” (професионално направление 4.3 “Биологически науки”, научна специалност 02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката”) ще се състои на 12 май 2016 г. от 14:00 часа в залата на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 105, Академичен комплекс “4-ти километър”. Председател на Научното жури – доц. д-р Иванка Цаковска.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 26 април 2016