21 ноември 2017: Милена Танева Герганова – защита: 8 декември 2017

На 8 декември 2017 г. от 11 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Милена Танева Герганова, редовен докторант, на тема „Роля на температурата и каротеноидите за устойчивостта на висши растения към висок светлинен интензитет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научен ръководител проф. д-р Мая Величкова и научен консултант проф. д-р Антоанета Попова. Председател на Научното жури е доц. д-р Анелия Добрикова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 21 ноември 2017