4 ноември 2016: Милена Любомирова Керемидарска – процедура за доктор – защита: 22 ноември 2016

На 22 ноември 2016 г. от 14 ч. в заседателната зала на бл 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“ ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Милена Любомирова Керемидарска, редовен докторант (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, Професионално направление: 4.3 „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научен ръководител доц. д-р Наталия Кръстева, на тема „Роля на еластичността на субстрата в остеогенната диференциация на мезенхимни стволови клетки“.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 4 ноември 2016