25 септември 2012: Мира Христова Бушева

Във връзка с конкурса за академичната длъжност “професор” по научното направление “Биологически науки”, шифър 4.3. (стар шифър 01.06.08 “Биофизика”), обявен в ДВ бр. 37 от 15.05.2012 г., с единствен участник доц. д-р Мира Христова Бушева и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН днес,  25.09.2012 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Мира Христова Бушева.

Приложени материали: