27 юни 2018: Николай Людмилов Андреев – процедура за доктор – защита: 12 юли 2018

На 12 юли 2018 г. от 14 ч. в заседателната зала на бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Николай Людмилов Андреев, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Моделиране на основните процеси в центровете по трансфузионна хематология“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) с научни ръководители чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов и проф. дмн Фани Мартинова.
Председател на Научното жури е доц. д-р Людмила Тодорова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 27 юни 2018