9 февруари 2017: Нора Ангелова Ангелова – процедура за доктор – защита: 24 февруари 2017

На 24 февруари 2017 г. от 14 ч. в заседателната зала на бл 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Нора Ангелова Ангелова, редовен докторант, на тема „Програмна реализация на обобщени мрежи и приложения за моделиране“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6 „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) с научен ръководител: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов. Председател на Научното жури е доц. д-р Татяна Илкова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 9 февруари 2017