Документи на гл. ас. д-р Петър Василев в конкурс за доцент

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 30/13.04.2021 г. и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 5.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 07.07.2021 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на избрани научни трудове на гл. ас. д-р Петър Младенов Василев.

Приложени материали:

Публикувано: 7 юли 2021