28 февруари 2013: Петър Младенов Василев

Защитата на дисертационния труд на редовния докторант в секция “Биоинформатика и математическо моделиране” Петър Младенов Василев на тема “Интуиционистки размити множества с функции на принадлежност и непринадлежност в метрична релация” с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, ще се състои на 18.03.2013 г. от 11:00 часа в залата на ИБФБМИ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 105, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 28 февруари 2013.