Защита на проф. д-р Пламен Ангелов

Защитата на дисертационния труд на проф. д-р Пламен Първанов Ангелов на тема „Автономни обучаващи се системи от потоци от данни в реално време“, представен за присъждане на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, ще се състои на 26.06.2015 г. от 10:00 ч. в залата на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 105, Академичен комплекс “4-ти километър”. Председател на научното жури е чл.-кор. Красимир Атанасов.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 11 юни 2015.