18 октомври 2012: Радослав Тодоров Цветков

Защитата на дисертационния труд на Радослав Тодоров Цветков на тема “Интуиционистки размити интеграли и тяхното приложение при вземане на решения” с научни ръководители проф. дмн дтн Красимир Атанасов, ИБФБМИ, и доц. дтн Eulalia Szmidt, Institute of Systems Research, Polish Academy of Sciences, ще се състои на 02.11.2012 г. от 10:30 часа в залата на ИБФБМИ, бл. 105.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 18 октомври 2012.