Документи на доц. Румяна Цонева в процедура

Във връзка с конкурса за академичната длъжност “професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, обявен в ДВ бр. 103/27.12.2016 г., с единствен участник доц. Румяна Димитрова Цонева и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 24.04.2017 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. Румяна Цонева.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 24 април 2017 г.