19 септември 2011: Румяна Цонева

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” по научно направление “Биологични науки”, шифър 4.3. (стар шифър 01.06.08, “Биофизика”), обявен в ДВ, бр. 36 от 10. 05. 2011 год. и съгласно чл. 27 (1) ЗРАСРБ и правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ при БАН, се публикуват рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и резюметата на гл. ас. д-р Румяна Димитрова Цонева.

Приложени материали:

Публикувано: 19 септември 2011