6 юли 2016: Русина Лъчезарова Хазаросова – процедура за доктор – защита: 27 юли 2016

На 27 юли 2016 г. от 11 ч. в заседателната зала на бл 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“ ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Русина Лъчезарова Хазаросова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Влияние на биологично активни молекули върху мембранната организация“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, Професионално направление: 4.3 „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научен ръководител: проф. д-р Галя Станева и научен консултант проф. дбн Албена Момчилова, председател на Научното жури.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 6 юли 2016