Документи на доц. д-р Сашка Крумова в конкурс за професор

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 41/21.05.2019 г. и съгласно чл. 29в (4) и чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 30.09.2019 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на избрани научни трудове на доц. д-р Сашка Бойчова Крумова.

Приложени материали:

Публикувано: 30 септември 2019