Документи на гл. ас. д-р Сашка Бойчова Крумова по процедура за доцент

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално направление “Биологически науки”, шифър 4.3., научна специалност “Биофизика” за нуждите на секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” – ИБФБМИ, БАН, обявен в бр. 67/30.07.2013 г. и съгласно чл. 27 (1) ЗРАСРБ и правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ при БАН, се публикуват рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и резюметата на гл. ас. д-р Сашка Бойчова Крумова.

Приложени материали:

Публикувано: 12 ноември 2013