11 март 2019: Силвия Колева Ангелова – процедура за доктор – защита: 27 март 2019

На 27 март 2019 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Силвия Колева Ангелова, редовен докторант, на тема „Експериментално изследване на двигателния дефицит на горен крайник при пациенти преживeли инсулт“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (рехабилитация и кинезитерапия)“) с научни ръководители проф. дтн Росица Райкова и
 доц. д-р Вихрен Чакъров .

Председател на Научното жури е проф. дтн Росица Райкова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 11 март 2019