26 юни 2015: Симеон Александров Рибагин – процедура за доктор – защита: 16 юли 2015

Защитата на дисертационния труд на Симеон Александров Рибагин, редовен докторант с научни ръководители чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов в секция “Биоинформатика и математическо моделиране” и  доц. д-р Вихрен Емануилов Чакъров  в секция “Биомеханика и управление на двигателната дейност”, на тема “Обобщеномрежови модели на костно-ставния и нервно-мускулния апарат на горен крайник” (професионално направление 4.6 “Информатика и компютърни науки”, и научна специалност 02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката”) ще се състои на 16 юли 2015 г. от 11:00 часа в залата на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 105, Академичен комплекс “4-ти километър”. Председател на Научното жури – доц. д-р Олимпия Роева.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 26 юни 2015