18 ноември 2011: Стефан Кръстев

Защитата на дисертационния труд на гл.ас. Стефан Мирчев Кръстев на тема “Изследване ефекта на течните слоеве на миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатии”, с научни ръководители проф. Диана Стефанова и проф. Негрин Негрев, ще се състои на 13 декември 2011 г. от 14:00 часа в залата на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Публикувано: 18 ноември 2011.