Документи на гл. ас. д-р Светла Желязкова Тодинова в конкурс за доцент

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” – ИБФБМИ, БАН, обявен в бр. 94/24.11.2017 г. и съгласно чл. 27 (1) ЗРАСРБ и правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ при БАН, се публикуват рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и резюметата на гл. ас. д-р Светла Желязкова Тодинова.

Приложени материали:

Публикувано: 12 март 2018