9 септември 2013: Светла Желязкова Тодинова

Защитата на дисертационния труд на Светла Желязкова Тодинова, докторант на самостоятелна подготовка с научен ръководител проф. Стефка Германова Танева, дбн, в секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”, на тема “Термодинамичен профил на плазмения протеом при злокачествени заболявания” ще се състои на 23 септември 2013 г. от 14:00 часа в заседателната зала, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 21, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 9 септември 2013