Документи на доц. Таня Пенчева в процедура за професор

Във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни молекули и моделиране на биологични процеси)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, обявен в ДВ бр. 64/08.08.2017 г., с единствен участник доц. Таня Колева Пенчева и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 27.11.2017 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на избрани научни трудове на доц. Таня Пенчева.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 27 ноември 2017 г.