18 юни 2012: Теодора Иванова Апостолова

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 03.07.2012 г. от 10 ч. в залата на бл. 21, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Влияние на микровълново поле върху електрическата, механическата и ензимна активност и конформация на белтъците в скелетен мускул на жаба” на гл. ас. Теодора Иванова Апостолова, докторант на самостоятелна подготовка в  ИБФБМИ при БАН, професионално направление  4.3, “Биологически науки”, научна специалност “Физиология на животните и човека”, 01.06.17

Научен консултант: доц. д-р Николина Радичева
Рецензенти: чл.-кор. Андон Косев, дбн и доц. д-р Доля Филипова
Председател на НЖ: чл.-кор. Андон Косев, дбн

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 105 и са публикувани на интернет страницата на института.

Приложени материали:

Публикувано: 18 юни 2012.