Документи на гл. ас. д-р Вася Атанасова в конкурс за доцент

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки, научна специалност “Информатика (Интуиционистки размити множества и логики)” за нуждите на секция “Биоинформатика и математическо моделиране” – ИБФБМИ, БАН, обявен в бр. 94/24.11.2017 г. и съгласно чл. 27 (1) ЗРАСРБ и правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ при БАН, се публикуват рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и резюметата на гл. ас. д-р Вася Красимирова Атанасова.

Приложени материали:

Публикувано: 8 март 2018