23 януари 2017: Величка Транева – процедура за доктор – защита: 9 февруари 2017

На 9 февруари 2017 г. от 13 ч. в заседателната зала на бл 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Величка Николова Транева, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Тримерни индексирани матрици и приложения в транспортната задача и OLAP-куб“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6 „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) с научни ръководители: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов и доц. д-р Пенчо Маринов. Председател на Научното жури е чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 23 януари 2017