11 септември 2023: Весела Йорданова – процедура за ОНС “доктор” – защита: 27 септември 2023

На 27 септември 2023 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Весела Василева Йорданова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: eфект на окислените липиди“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Биофизика“) с научен консултант проф. д-р Галя Станева.

Председател на Научното жури е проф. д-р Биляна Николова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали: