10 юли 2018: Веселина Пламенова Узунова – процедура за доктор – защита: 24 юли 2018

На 24 юли 2018 г. от 13:30 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Веселина Пламенова Узунова, редовен докторант, на тема „Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научни ръководители проф. д-р Румяна Цонева-Велинова и проф. дбн Албена Момчилова.
Председател на Научното жури е проф. д-р Румяна Цонева-Велинова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 10 юли 2018