Документи на доц. д-р Весела Кръстева в конкурс за професор

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в медицината)” за нуждите на секция “Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни” – ИБФБМИ, БАН, обявен в бр. 94/24.11.2017 г. и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 29.03.2018 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на избрани научни трудове на доц. д-р Весела Цветанова Кръстева.

Приложени материали:

Публикувано: 29 март 2018