Проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси”

Приключили

През 2013 година учени от ИБФБМИ са работили по следните проекти, финансирани по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 “Наука и бизнес”, оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана със средства от Европейския социален фонд и МОМН.

 • № Д02-515 “L-lysine Neuro-Dynamic Optimal Control”
  Ръководител: доц. д-р Татяна Илкова
 • № Д02-520  “Optimization of a Whey Bioprocess Using Neuro-dynamic Programming Strategy”
  Ръководител: доц. д-р Татяна Илкова
 • № Д02-522, “PID Controller Tuning based on Metaheuristic Algorithms for Bioprocess Control”
  Ръководител: доц. д-р Олимпия Роева
 • № Д02-733 “Membrane Fusion Based on the Stalk Model”
  Ръководител: Мариана Хаджилазова
 • № Д02-792, “Multiple Objective Optimisation of Batch Cultivation of Saccharomyces cerevisiae”
  Ръководител: доц. д-р Татяна Илкова
 • № Д02-1021 “Proceedings of the International Conference Geometry, Integrability and Quantization”
  Ръководител: доц. д-р Ивайло Младенов
 • № Д02-1025 “Индексиране на Journal of Geometry, Integrability and Quantization”
  Ръководител: доц. д-р Ивайло Младенов
 • № Д02-521 “Calorimetry-based profiling of blood plasma colorectal cancer patients”
  Ръководител: гл. ас. Светла Тодинова

През 2010–2012 г. ИБФБМИ е бил бенефициент по два приключили проекта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд и МОМН.

BG051РО001-3.3.04/42

 • Заглавие: Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина
 • Координатор: ИБФБМИ – БАН
 • Партньори: Биологически факултет – Софийски университет, Физически факултет – Софийски университет
 • Ръководител: чл.-кор. проф. Андон Косев
 • Участници от ИБФБМИ: 35
 • Уебсайт: http://www.biophysics-bg.com/bg

BG051PO001-3.3.04/40

 • Заглавие: Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
 • Координатор: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
 • Партньори: ИБФБМИ – БАН, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, Технически университет – Варна, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Институт по механика – БАН
 • Ръководител (за ИБФБМИ): проф. Красимир Атанасов
 • Участници от ИБФБМИ: 4
 • Уебсайт: http://www.iit.bas.bg/esf40/index.html