Проекти до 2014

 • Текущи проекти към 2014.
 • СекцияФинансираща схема. Номер на договора. СрокНаименование на проекта. Ръководител
  ЕАСBMBS COST Action TD1104. 2011-2016European network for development of electroporation-based technologies and treatment - EP4Bio2Med-COST. Координатор: проф. Дамян Миклавчич, Словения / проф. дбн Яна Цонева (локален координатор от БАН)
  QSAR&ММ, БУДДФонд "Научни изследвания", № ДТК02/58, 2009–2015In silico изследване на биологично активни съединения: приложение към обекти, приоритетни за човешкото здраве и околната среда. Ръководител: проф. дбн Илза Пъжева
  QSAR&ММFP7-HEALTH-2010-Alternative-Testing, Funding scheme: Collaborative project. Срок: 2015 Integrated In-Silico Models for the Prediction of Human Repeated Dose Toxicity of Cosmetics to Optimise Safety (Интегрирани in silico модели за предсказване на хронична токсичност на козметични продукти с цел оптимизиране на безопасната им употреба). Ръководители: проф. Марк Кронин (координатор) / доц. д-р Иванка Цаковска (локален координатор от БАН)
  ФММОМН, Българо-швейцарска изследователска програма, № IZEBZO-143169/1, 2012–2015Prenylquinones and carotenoids – potential mediators of tolerance of higher plants to combined light and temperature stress (Пренилхинони и каротеноиди – потенциални медиатори на толерантността на висши растения към комбиниран светлинен и температурен стрес). Ръководител: проф. Мая Величкова и д-р Ф. Кеслер
  ОАБСДCNR - Italy, St George's University of London, UK. 2010 - 2015Анализ на цифрови електрокардиографски данни
  ФМБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Влияние на температурата и светлината върху кинетиките на преходите между състояния 1 и 2 и техните характеристики in vivo. Роля на цитохром b6f комплекса за регулирането им. Ръководител: гл. ас. д-р Радка Владкова
  ФМБюджетна субсидия. Срок: 2013-2015Възможности за приложение на зелените водорасли при разработване на биосензори за регистрация на хербициди и тежки метали. Ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
  БУДДБюджетна субсидия. Срок: 2013-2015Експериментално изследване чрез използване на повърхностна електромиография на промяната в движенията на горния крайник при пациенти, прекарали инсулт. Ръководител: проф. дтн Росица Райкова
  ЕАСДНТС/Германия/01/0003
  Срок: 2012-2015
  Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия върху проводими 2D- и 3D- измерни полимерни композитни повърхности с приложение в регенеративната медицина. Ръководител: доц. д-р Румяна Цонева
  ОАБСДCNR - Italy. Срок: 2014-2015Изследване на морфологичните промени в електрокардиограмата при хемодиализа. Ръководител: проф. дтн Ивайло Христов
  ББВБюджетна субсидия. Срок: 2014-2017Изследване на морфологията и топологията на основния светосъбиращ комплекс на фотосистема 2 посредством брюстеръглова и атомно силова микроскопия. Ръководител: гл. ас. д-р Тоня Андреева
  БУДДФонд "Научни изследвания", № ДМУ-03-72, 2011-2015Изследване на процесите в миелинизиран аксон с отчитане на аксо-глиалните взаимодействия. Ръководител: гл. ас. д-р Александър Димитров
  ББВФонд "Научни изследвания", ДРИЛА-01-11. Срок: 2013-2015Изучаване стабилността на ДНК метаболитни ензими и взаимодействията им с лиганди с помощта на спектроскопски, биохимични и термодинамични методи. Ръководител: проф. д-р Мира Бушева
  БИММБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Индексирани матрици: теория и приложения. Ръководител: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Т. Атанасов
  БИММБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Интуиционистки размити множества и логики. Ръководител: гл. ас. д-р Петър Василев
  БУДДФонд "Научни изследвания", № ДМУ-03-248, 2011-2015Информативност и особености на повърхностните електромиографски потенциали, отведени от дълбоки и плитки мускули. Приложение при анализа на функционалното състояние на различни мускули. Ръководител: доц. д-р Тодор Арабаджиев
  ЕАСРегионални академични
  центрове, Сътрудничество в
  научно-изследователската и
  проектна дейност, обучението на
  докторанти, Партньор: МУ-Плевен
  Срок: 2014-2016
  Комбинирано прилагане на електропорация и рифампицин върху епителни клетъчни белодробни линии-една нова възможност за третиране на белодробни заболявания. Ръководител: проф. дбн Яна Цонева
  QSAR&ММБюджетна субсидия. Срок: 2014Моделни изследвания на ролята на мутации в домейна PDZ на протеина ZASP за оценка на ролята им при хипертрофична кардиомиопатия. Ръководител: д-р Филип Фратев
  ЛБВБМФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б01/5. Срок: 2012-2014Молекулни механизми на стареене на биологични мембрани. Оценка на ефективността на антиоксидантите кверцетин и резвератрол в забавяне на процесите на стареене. Ръководител: акад. Камен Куманов
  ББВБюджетна субсидия. Срок: 2012-2014Неструктурирани белтъци и Саркома на Евин. Ръководител: гл. ас. д-р Румяна Тодорова
  БИММБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Обобщено-мрежово моделиране на процеси от областта на изкуствения интелект. Ръководител: доц. д-р Олимпия Роева
  ОАБСДСпоразумение за сътрудничество между БАН и Schiller AG, Швейцария. Срок: 2013-2014Оценка на влиянието на неинвазивната вентилаторна терапия върху невро-вегетативния статус при пациенти със синдром на обструктивна сънна апнея посредством 16-канален апартно-програмен комплекс за високочестна електрокардиография и дихателен сигнал. Ръководител: проф. д-р Михаил Матвеев
  БУДДБюджетна субсидия. Срок: 2014-2016Приложение на съвременни методи за анализ на сигнали, генерирани от миелинизирани нервни влакна и от скелетни мускули във време-честотна област. Ръководител: доц. д-р. Тодор Арабаджиев
  ОАБСДСпоразумение за сътрудничество между БАН и Schiller AG, Швейцария. Срок: 2013-2014Проектиране и разработка на 16-канален електрокардиографски симулатор за директно възпроизвеждане на стандартизирани бази данни. Ръководител: гл. ас. д-р Татяна Добрева
  БИММФонд "Научни изследвания", № БИн-02-09, 2009–2014Проектиране и разработка на интуиционистки размити логически средства в информационните технологии. Ръководител: проф. дмн дтн Красимир Атанасов
  ОАБСДСътрудничество за провеждане
  на клинични изпитания,
  медицинска апаратура,
  информационни и
  комуникационни средства, Партньор: Сити клиник - София
  Срок: 2014-2016
  Промени в сърдечната автономна регулация при пациенти със сърдечна хирургия – електрокардиологичен подход. Ръководител: проф. Михаил Матвеев
  ОАБСДСъвместен проект с Институт по невробиология - БАН. Срок: 2014Разработване, изработка и внедряване на устройство за транскраниална постоянно-токова стимулация - по спецификация. Ръководител: проф. дтн Иван Доцински
  БУДДБюджетна субсидия. Срок: 2016Реалистичен модел на мускул на плъх – моделиране на процесите на активиране и деактивиране на двигателните единици и на развиване на тетанична сила при неравномерни импулсации с различни честоти. Ръководител: проф. дтн Росица Райкова
  ЕАСФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б01/18. Срок: 2012-2014Роля на еластичността на субстрата в остеобластната диференциация на меземхимни стволови клетки. Ръководител: доц. д-р Наталия Кръстева
  ББВБюджетна субсидия. Срок: 2011-2014Термодинамично изследване на кръвен серум, подход за мониторинг на хематологични заболявания (множествен миелом). Ръководител: проф. Стефка Танева
  ББВБюджетна субсидия. Срок: 2014-2017Термодинамично поведение на туморни клетки. Ефект на антитуморни агенти. Ръководител: проф. дбн Стефка Танева
  БИММФонд "Научни изследвания", № ДМУ-03-38, 2011–2014Управление и моделиране на биомедицински процеси и информация с приложение на обобщени мрежи и свързани данни. Ръководител: д-р Павел Чешмеджиев
  ОАБСДCNR - Italy, St George's University of London, UK. Срок: 2015Промени на QRS комплекса и Т вълната на пациента в зависимост от натоварването по време на стрес тест ECG (задача от рамков договор Анализ на цифрови електрокардиографски данни). Ръководител: проф. дтн Ивайло Христов
  ББВЕБР БАН‒УАН. Срок: 2013-2015Светлинно-индуцирано преобразуване на енергия и молекулна динамика в ретинални белтъци. Приложение в биоелектрониката. Ръководител: проф. дбн Стефка Танева
  БУДДЕБР БАН‒ПАН. Срок: 2012-2014Създаване на модел на мускул на плъх съставен от реалистичен брой двигателни единици и неговото експериментално и моделно изследване чрез прилагане на различни серии от импулси за всяка двигателна единица. Ръководител: проф. дтн Росица Райкова
  БУДДЕБР БАН‒ПАН. Срок: 2012-2014Експериментално и моделно изследване на движенията на горния крайник на човека в норма и при патологии чрез използване на повърхностна електромиография и MOTCO софтуер. Ръководител: доц. д-р Христо Аладжов
  ЛБВБМЕБР БАН‒ПАН. Срок: 2012-2014Геометрични аспекти на еластичните среди: от биомембрани до нанотръби. Ръководител: доц. д-р Ивайло Младенов
  БИММЕБР БАН‒ПАН. Срок: 2012-2014Интуиционистки размити множества, интуиционистки размита оптимизация – теория и приложения в медицината, екологията и други области. Ръководител: чл.-кор. дтн дмн Красимир Атанасов
  БИММЕБР БАН‒САН. Срок: 2012-2014Интуиционистки размити множества – теория и приложения. Ръководител: чл.-кор. дтн дмн Красимир Атанасов
  ББВСъвместен проект с Медицински университет-Плевен, 2014-2016, Ръководител: Регина Комса-ПенковаПриложение на атомно силова микроскопия за изследване на тромбоцити при пациенти с дълбока венозна тромбоза носители на тромбоцитарни полиморфизми
  ББВФонд "Научни изследвания", № ДНТС 01/9, 2014-2016, Партньор: NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Tübingen, GermanyОптимизирани полиелектролитни мултислойни покрития за биофункционализиране на коронарни стентове
  БИММФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-И-02-5/2014. Срок: 2014-2016, Съвместен проект с ИИКТ–БАН и У-тет „Проф. Асен Златаров“Интеркритериален
  анализ – нов
  подход за вземане
  на решения
  ЛБВФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б-02/23Нов подход за оценка на протективната роля на антиоксиданти, получени от фотосинтезиращи растения, върху клетъчните мембрани и микродомени. Приложение на триизмерни клетъчни култури като адекватен модел на животински тъкани
  ВСФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б-02/103Въвеждане в България на нанотехнологична мембрана (получена в колайдер от ускорени протони) за сепариране на полипептиди от човешката плазма при заболявания у човека
  ОАБСДФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Т-02Приложимост на биоелектричната активност на сърцето за персонална верификация / идентификация
  ЛБВФонд "Научни изследвания", № ДФНИ-Б-02/5Модулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в in vitro 2D и 3D системи и в in vivo модел в хамстер
 • Приключили проекти към 2014
 • СекцияФинансираща схема. Номер на договора. СрокНаименование на проекта. Ръководител
  ОАБСДСпоразумение за сътрудничество между БАН и Schiller AG, Швейцария. Срок: 201316-канална система за отвеждане и запис на стандартни и ортогонални електрокардиографски отвеждания и дихателен сигнал с висока резолюция. Ръководител: проф. д-р Михаил Матвеев
  БИММDFG № 113/135, 2003 - 2005.Functional state modelling of biotechnological processes and their high quality control in the class of variable structure systems
  БИММDFG, № 113/109, 2000 - 2001.Implementation of intelligent technologies for control of biotechnical processes based on flow injection measurements
  БИММResearch Area (WOOD-PRO), EU № QLK5-CT-2002-30360.Integration of the Latvian State Institute of Wood Chemistry in the European
  БИММОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-515L-lysine Neuro-Dynamic Optimal Control. Ръководител: доц. д-р Татяна Илкова
  ЛБВБМОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-733Membrane Fusion Based on the Stalk Model. Ръководител: Мариана Хаджилазова
  БИММОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-792Multiple Objective Optimisation of Batch Cultivation of Saccharomyces cerevisiae. Ръководител: доц. д-р Татяна Илкова
  БИММОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-520Optimization of a Whey Bioprocess Using Neuro-dynamic Programming Strategy. Ръководител: доц. д-р Татяна Илкова
  БИММОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-522PID Controller Tuning based on Metaheuristic Algorithms for Bioprocess Control. Ръководител: доц. д-р Олимпия Роева
  ЛБВБМОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-1021Proceedings of the International Conference Geometry, Integrability and Quantization. Ръководител: доц. д-р Ивайло Младенов
  ВСSwiss NSF Institutional Partnership Project № 7 IP 65642 (Program SCOPES): Establishing CSE in Bulgaria and Macedonia, 2002-2004.Swiss NSF Institutional Partnership Project № 7 IP 65642 (Program SCOPES): Establishing CSE in Bulgaria and Macedonia, 2002-2004.
  БИММFP7, №203459, FP7 call: FP7-REGPOT-2007-1, 01.06.2008– 31.05.2011.The Implementation of Research Potential of the Latvian State Institute of Wood Chemistry in the European Research Area (WOOD-NET): TP 10: "Development of process control systems: functional state mathematical modeling, programming and optimization of bioreactor’s design both for solid state (including composting) and submerged fermentations"
  ВСInstitute of Neurology, London, grant G900630N from the MRC, 1989-1991.The molecular basis of nerve excitability in man: a patch clamp of ion channels and pumps in human myelinated axons
  ОАБСДСъвместно с Институт по биомедицинско инженерство - Италиански национален съвет за научни изследвания (ISIB-CNR), 2004-2006.Автоматично разпознаване на формата на QRS комплекса в електрокардиографски сигнали за целите на ритъмен анализ.Изследване на реполяризационната фаза в електрокардиографски сигнали
  ОАБСДСъвместен проект с Международен център за обработка на данни, Тампере, Финландска академия, 2005-2007.Анализ на аритмия посредством автоматична класификация на сърдечни удари в електрокардиографски сигнали
  БУДДБюджетна субсидия. Срок: 2013Анализ на сигналите генерирани от миелинизирани нервни влакна и от скелетни мускули в хода на тренировъчни процеси. Ръководител: доц. д-р Тодор Арабаджиев
  БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Анализиране усложненията при ликвородрениращите шънтови системи в детска възраст. Ръководител: доц. д-р Людмила Тодорова
  ЕАСCOST 244, 1994-1996.Биофизични механизми на ефекта на електромагнитни полета върху биологични и моделни мембрани
  ББВСъвместен проект с Унгарска академия на науките, 2006-2009.Биофункционализирано повърхности на твърдо-течна фазова граница
  ЕАСДвустранно сътрудничество - Франция.Везикули и мембрани. Френско-българска лаборатория, 1997-2002.
  ФМБюджетна субсидия, 2010 – 2013Взаимодействия и роля на хлорофил а в цитохром b6f комплекса. Ръководител: д-р Радка Владкова
  БИММФонд "Научни изследвания", № ДМУ 02/4, 2009–2013Висококачествено управление на биотехнологични процеси с приложение на модифицирани конвенционални и метаевристични методи. Ръководител: доц. д-р Олимпия Роева
  ЕАСФонд "Научни изследвания", № K-411, 1994-1997Влияние на електрични импулси при взаимодействието и преноса на полийони през биологични мембрани
  ЕАСОП "Човешки ресурси", Договор BG051PO001-3.3.04/42, 2010-2011Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина. Ръководител: доц. д-р Румяна Цонева, проф. дбн Яна Цонева
  ВСДоговор за институтско партньорство между ИБФ и Неврологичната клиника на Медицинския университет в Хановер. – Финансиран от Фондацията „Александър фон Хумболт”, 2003-2006.Възбудимост на моторната кора в норма и патология
  ЕАСФонд "Научни изследвания", № K-707, 1997-2002.Действие на електрично поле върху макромолекули в биологични и моделни мембрани
  ФМФонд "Научни изследвания", № Б-1512, 2005-2009Динамика и стабилност на фотосинтетичния апарат. Ръководител: доц. д-р Емилия Апостолова
  ВСДоговор 29/4/10 между ИБФБМИ и Медицински Университет – Варна, 2010-2012.Договор 29/4/10 между ИБФБМИ и Медицински Университет – Варна, 2010-2012.
  ВСДоговор № ДТК 02/35 към ФНИ на МОН с ръководител доц. Кирил Коликов, 2010-2012Разработване на устройство и метод за изследване на осмотични процеси при електромагнитни въздействия с приложение за деструкция на туморни клетъчни линии
  ВСФонд „Научни изследвания“ № К– 447/94, 1994-1997Електрогенеза на човешки миелинови и демиелинизирани нервни влакна: математично моделиране
  ВСФонд „Научни изследвания“ № К – 806/98, 1998-2001Електрогенеза на човешки миелинови и демиелинизирани нервни влакна: математично моделиране
  ЕАСФонд "Научни изследвания", № K-31, 1991-1994.Електропренос на макромолекули
  ЕАСДвустранно сътрудничество - Франция. БАН-CNRS, Тулуза, Франция, 2006-2007Електропренос на противотуморни агенти и ДНК
  ФМБюджетна субсидия, 2010 – 2012Ефект на брасиностероиди върху фотосинтетичния апарат на висши растения и устойчивостта му към светлинен стрес. Ръководител: доц. д-р Анелия Добрикова
  QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № Л-518/1995Зависимости структура – действие и молекулно моделиране на катионни амфифилни лекарства, модулиращи множествената лекарствена резистентност при тумори. Ръководител: проф. Илза Пъжева
  ББВФонд "Научни изследвания", 2005-2007Изследване взаимодействието на някои фотосинтетични протеини с изкуствени липидни мембрани
  ЕАССъвместен проект по Фонд "Научни изследвания" и DAAD, № Д0 02/326Изследване влиянието на електрично поле върху адсорбцията на адхезивни белтъци и ендотелизацията на наноструктурирани биоматериали за целите на тъканното инженерство и регенеративната медицина. Ръководител: доц. д-р Румяна Цонева
  ОАБСДФонд "Научни изследвания", 2009-2011.Изследване и разработване на високоволтови генератори за външна дефибрилация
  ЕАСФонд "Научни изследвания", № НТ-4, 2006-2008.Изследване на взаимодействието клетка-наноразмерен биоматериал (нановлакнест нетъкан текстил)
  QSAR&ММБюджетна субсидия. Срок: 2013Изследване на взаимодействията на човешки миозин с in silico методи. Ръководител: проф. дбн Илза Пъжева
  БУДДФонд "Научни изследвания", № МУ-Л-1508/05.Изследване на възможностите на интернодалните структури да предизвикват репетитвна самоактивация на миелинизиран аксон
  ФМБюджетна субсидия, 2011 – 2013Изследване на ефекта на UV-B облъчване върху фотосинтетичния апарат на различни екотипове на Arabidopsis thaliana. Ръководител: доц. д-р Антоанета Попова
  QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № Л-1416/2004Изследване на зависимостите структура – функция на П-гликопротеина и негови субстрати и инхибитори с приложение в лекарствената терапия. Ръководител: проф. Илза Пъжева
  ББВФонд "Научни изследвания", 2009-2012. Съвместен проект с ИМБ - БАНИзследване на ролята на дрождения линкерен хистон - Hho1p - в процесите на ремоделиране на хроматина
  QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № Л-910/1999Изследване на съединения, модулиращи множествената лекарствена резистентност: молекулно моделиране и предсказване на биоактивност. Ръководител: доц. Иванка Цаковска
  QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № ДО-02-52/10.12.2008Изчислителен комплекс за авангардни изследвания по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии. Ръководител от ИБФБМИ: проф. Илза Пъжева
  ЛБВБМОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-1025Индексиране на Journal of Geometry, Integrability and Quantization. Ръководител: доц. д-р Ивайло Младенов
  QSAR&ММ7 Рамкова програма на ЕК, проект N266835Интегрирани in silico модели за предсказване на хронична токсичност на козметични продукти с цел оптимизиране на безопасната им употреба. Ръководител от ИБФБМИ: доц. д-р Иванка Цаковска
  БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Интуиционистки размити множества и логики. Ръководител: чл.-кор. Красимир Атанасов
  ББВФонд "Научни изследвания", 2005-2007Калориметрични изследвания на пластоцианини а и b от топола (P.nigra). Установяване на методика за изолиране на Фотосистема I от същият растителен вид
  ББВСъвместен проект на СУ-Физически Факултет и ИБФБМИ, БАНКаротеноид-липидни взаимодействия в липозоми и антенни комплекси
  ББВФонд "Научни изследвания", проектен модул NT-01/03 „Модифицирани течни и твърди повърхности с регулируеми наноструктури и свойства”, 2006-2010.Колоидни аспекти на нанонауката: наноструктури на междуфазовите граници в обема и в трифазните контактни зони
  ЛБВБММОН, 2005-2007.Латерална организация и асиметрично разпределение на липидните молекули в нативни и моделни мембрани
  ФМБългаро-немски междудържавен проект (BMBF-WTZ BGR 99 / 008), финансиран от Министерството на образованието и научните изследвания – Германия, 2000 – 2002Липид-хлорофилни взаимодействия. Координатор от ИБФБМИ: д-р Радка Владкова
  ЛБВБМНационална програма за развитие на научния потенциал, МОН, 2005-2006Мембранни микродомени. Роля на церамидите в поддръжката на тяхната структура и функции. Моделни мембрани-необходим подход за изучаване на липидната организация в клетките.
  ОАБСДСъвместен проект с Schiller AG, Баар, Швейцария, от 2006.Методи и алгоритми за регистриране, обработка, анализ и класификация на биомедицински данни, сигнали и образи и реализацията им в електронна клинична и животоспасяваща апаратура
  ЕАСDFG, 436-100, 1993-1998 (2 проекта).Механизми на електрична пермеабилизация
  ЕАСDFG 436/113, 1999-2001.Механизми на електропоративен ДНК и олигонуклеотиден транспорт през клетъчни мембрани и липидни бислоеве
  БИМММОНТ, №5049, 5th FP of EC “Environment and Sustainable Development” Programme, 1998-2000.Модел за интегрирано управление качеството на водите и опазване на екосистемите
  БУДДФонд "Научни изследвания", № ДМУ02/5, 2009–2013Модел на мускул съставен от двигателни единици и софтуер за симулация на управлението им чрез йерархичен генетичен алгоритъм. Ръководител: доц. д-р Христо Аладжов
  БИММMarie Curie International Research Staff Exchange Scheme, № GA–2009–247541Модели на стареене и технологични решения за подобряване на качеството на живота. Ръководител за ИБФБМИ: проф. Красимир Атанасов
  БИММФонд "Научни изследвания", № TS-1314, 2003-2007.Моделиране и оптимизация на биореактори с разбъркване
  БИММФонд "Научни изследвания", № СС-338, 1993-1996.Моделиране и оптимизация на БТП в хранително-вкусовата промишленост
  БИММФонд "Научни изследвания", № СС-71, 1997-2000.Моделиране и създаване на основи на система за управление на нов тип птицеферма
  БИММТракийски университет - Стара Загора, №03-1046/2003, 2003.Моделиране и управление с променлива структура на ферментационен процес
  БИММ, БУДДФонд "Научни изследвания", № ДИД-02-29, 2009–2013Моделиране на процеси с фиксирани правила на развитие. Ръководител: проф. дмн дтн Красимир Атанасов
  БИММФонд "Научни изследвания", № МИ-1505, 2005-2009.Моделиране на функционалните състояния на ферментационни процеси за целите на висококачественото им управление
  ББВСъвместен проект с Институт по биофизика, Унгарска академия на науките, 2003-2006, 2000-2003, 1996-2000.Молекулни механизми на превръщане на светлинната енергия
  БУДДФонд "Научни изследвания", № В-1530/05.Неинвазивно оценяване на степента на мускулната умора
  ОАБСДСъвместно с Международен център за обработка на данни, Тампере, Финландска академия, 2003-2005.Обезшумяване на електрокардиографски сигнали от повърхността на тялото за извличане на сърдечни микропотенциали
  БИММRoyal Society International Joint Project, № JP100372, 2010–2012Обобщеномрежови модели и интуиционистки размити множества в интелигентните системи. Ръководител: проф. дмн дтн Красимир Атанасов
  БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Обобщено-мрежово моделиране на процеси, свързани с анализ на сцени, машинно обучение, data-mining-среди, генетични алгоритми и невронни мрежи. Ръководител: чл.-кор. Красимир Атанасов
  ЛБВБМФонд "Научни изследвания", № ДТК-212/08, 2008-2012Оксидативна липидомика: влияние на оксидативния стрес и антиоксидантната защита върху състава, структурната организация и функционалната активност на мембранните рафт-домени. Ръководител: проф. дбн Албена Момчилова
  ОАБСДФонд "Научни изследвания", 2009-2011.Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряваща успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента
  ББВБюджетна субсидия, 2011-2012Оптимизиране формирането на монослоеве от главния светосъбиращ комплекс на фотосистема II на фазовата граница буфер/въздух
  ОАБСДСъвместен проект с Институт по биомедицинско инженерство - Италиански национален съвет за научни изследвания (ISIB-CNR), 2010-2012.Откриване и анализ на миниатюрни периодични промени на QRS комплекса и Т вълната в електрокардиографски сигнали
  ББВСъвместен проект с МФ на Софийския Университет „Св. К. Охридски”.Пептидни наноструктури като ефектори и регулатори на окислително - редукционните процеси в растителни клетки
  ББВСъвместен проект с Институт по биофизика, Унгарска академия на науките, Академичен обмен с Проф. П. Ормош, 2010-2012Превръщане на светлинната енергия и молекулна динамика в ретинални белтъци. Биоелектронно приложение
  БИММФонд "Научни изследвания", № И-1303/2003, 2003-2007.Представяне на знания с интуиционистки размита логика за целите на медицинската диагностика
  QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № МУ-И-8/1998Прилагане на съвременни високоефективни информационни технологии за рационален лекарствен дизайн на агенти, преодоляващи лекарствената резистентност. Ръководител: проф. Илза Пъжева
  БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Приложение на интелигентни методи за моделиране и оптимизация на биологични и екологични процеси. Ръководител: доц. д-р Mитко Петров
  БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Приложение на метаевристични и хибридни техники за моделиране и оптимизация на биопроцеси. Ръководител: доц. д-р Олимпия Роева
  ВСПроект по двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен на Българската академия на науките между ИБФБМИ,БАН и Университет на Флоренция и Институт по приложна физика "Нело Карара", Флоренция, Италия, 2010-2012.Проект по двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен на Българската академия на науките между ИБФБМИ,БАН и Университет на Флоренция и Институт по приложна физика "Нело Карара", Флоренция, Италия, 2010-2012.
  ВСФонд "Научни изследвания", № 1407/2004, B-1505/05, 2005-2009.Промени в кортико-спиналната възбудимост, предхождащи движението при изследване на реакционно време
  ББВМедицински университет - София, 2008-2010.Проучване на патогенетичните нарушения при белодробен карцином чрез протеомен анализ
  ББВNATO, № EAP.RIG.982718, 2007-2010.Първоначални изследвания за разработватне на клиничен биосензор за болестта на Алцхаймер
  ОАБСДКонкурс за обществена поръчка, Български институт по метрология, 2008-2009.Работен еталон за проверка на цифрови електрокардиографи
  БИММФонд "Научни изследвания" №ТН-647, 1996-1999.Развитие на теорията и практическо приложение на системите с променлива структура за управление на ферментационни процеси
  ББВДвустранно сътрудничество - Испания. Университет на Паис Баско, Испания, 2000-2002.Разгъване/нагъване на белтъци
  БИММФонд "Научни изследвания", № 1501, 2005 – 2008.Разработване и тестване на модели за анализ, оценка и прогноза на замърсяването на речните екосистеми. Приложение за водосбора на р. Струмa
  ОАБСДСпоразумение за сътрудничество между БАН и Schiller AG, Швейцария. Срок: 2013Разработване на автоматизирана система за контрол на качеството при регистриране на диагностично-полезна 12-канална електрокардиограма. Ръководители: доц. д-р Ирена Жекова, доц. д-р Весела Кръстева
  ФММеждуправителствена програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Република България и Република Индия, Фонд "Научни изследвания", № Б/Ин01, 2007-2012Разработване на биосензори на базата на фотовъзбудими мембрани. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Емилия Апостолова
  БИМММОСВ, №5407, 2006-2007.Разработване на концептуален модел за интегрирано управление на качеството на водите: Приложение за водосбора на р. Струма
  БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Разработване на модели за оценка на психологическата годност чрез анализ на времето за реакция. Ръководител: чл.-кор. Красимир Атанасов
  ЕАССъвместен проект по Фонд "Научни изследвания" и DAAD, № DAAD-15, 2007.Разработване на нано-структрирани биомиметични повърхности и характеризирането им като субстрат за култивиране на остеобласти
  ББВФонд "Научни изследвания", № ДМУ-02/7, 2009-2013Регулация на функциите и организацията на фотосинтетичния апарат от брасиностероиди. Ръководител: гл. ас. д-р Сашка Крумова
  ОАБСДСъвместен проект с Институт по биомедицинско инженерство - Италиански национален съвет за научни изследвания (ISIB-CNR), 2007-2009.Реполяризационна фаза в електрокардиографията: Анализ на морфологията на Т-вълната и на QT дисперсията в компютъризирани електрокардиографски записи
  БУДДФонд "Научни изследвания", № ММ-520/95, 2 години.Решаване на статически неопределими задачи в биомеханиката - динамичен равнинен модел на горен крайник на човека
  ВСФонд "Научни изследвания", № 1407/2004, 2004-2009Роля на грелин в модулиране съкратителната активност и мембранните йонни токове в артерии. Ръководители: проф. Д. Дуриданова, проф. А. Косев
  ФМБюджетна субсидия, 2011 – 2012Роля на каротиноидите за температурната стабилност на фотосинтетичния апарат. Ръководител: доц. д-р Емилия Апостолова
  ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките, № 21, 2011-2012Роля на модифицирането на липидния, каротиноидния и белтъчния състав върху структурната организация и функционална активност на фотосинтетични мембрани. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Емилия Апостолова
  ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките (проект № 33), 2007-2009Роля на модифицирането на липидния, каротиноидния и белтъчния състав върху структурната организация на фотосинтетични мембрани. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Емилия Апостолова
  ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките (проект № 29), 2004-2006Роля на модифицирането на липидния, каротиноидния и белтъчния състав върху структурната организация на фотосинтетични мембрани. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Емилия Апостолова
  ББВБюджетна субсидия. Съвместен проект на ИБФБМИ и ИФРГ, БАН, 2010-2012Роля на супрамолекулната организация на ФСII-ССКII комплекса в изопрен емитиращи растения и връзката й с термопротекцията
  ОАБСДМедицински университет – София, Съвет по медицинска наука, 2010-2011.Роля на физическото развитие и пубертетното съзряване върху сърдечно-съдовата автономна инервация при здрави деца и млади хора
  ФМБюджетна субсидия - БАН, 2004–2009Роля на хлорофил-липидните взаимодействия за асемблирането и функционалната стабилност на фотосинтетичните светосъбиращи комплекси. Ръководител: д-р Радка Владкова
  ОАБСД, БИММФонд "Научни изследвания", 2010-2012.Система за компютърно подпомагане на решенията за отвикване от апаратна вентилация при зависими от респиратора критично болни
  ББВФонд “Научни изследвания” на СУ.Спектрални и структурни промени във фотосистема II след температурен и светлинен стрес
  ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и CSIC- Испания, 2006-2007Спектрални свойства на реакционни центрове на фотосистема 2. Идентифициране на пигментните абсорбционни ивици. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Мая Величкова
  ФМНационаленСтабилност на пигмент-белтъчните комплекси. Ръководител: доц. д-р Анелия Добрикова
  ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и CSIC-Испания, 2004-2005Стабилност на пигмент-белтъчния комплекс ССII от фотосинтетични бактерии при екстремни външни условия изследвана посредством спектроскопски техники. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Мая Величкова
  ЛБВБМФонд "Научни изследвания", № ДРНФ-02/2, 2010-2011Създаване на интердисциплинарен научен център за изследване на пробиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве
  ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и CSIC- Испания, 2011 - 2012Състав и функции на каротиноидите в светосъбиращия комплекс на фотосистема 1. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Мая Величкова
  ЕАСФонд "Научни изследвания", № K-1303, 2003-2006.Трансмембранен пренос на лекарства и ДНК чрез електрични въздействия
  ЕАСДвустранно сътрудничество - Франция. БАН-CNRS, Тулуза, Франция, 2003-2005Трансмембранен пренос на противотуморни агенти и ДНК чрез електрични въздействия
  ЕАСФонд "Научни изследвания", № ДО 02/178Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси. Ръководител: проф. дбн Яна Цонева
  БИММФонд "Научни изследвания", № 7903, 1990-1994.Управление на биотехнологични и екологични системи
  ЕАСФонд "Научни изследвания", № N 5011, 1998-1999.Фамилия апарати за електрохимиотерапия за злокачествени тумори: лаботорни и клинични изследвания – прототипи и конструиране
  ЛБВБМ, ББВФонд "Научни изследвания", № ДТК-02/5, 2009-2013Фосфолипаза А2 и липидната пероксидация при невродегенеративните заболявания. Как моделните мембрани могат да допринесат за изясняването на механизмите на действие на липидната пероксидация върху мембранната организация? Ръководител: доц. д-р Галя Станева
  ФМФонд "Научни изследвания", № Б-1504, 2005-2009Фотосинтетичният апарат при абиотичен стрес. Участие на активни форми при инактивационните процеси. Ръководител: доц. д-р Мая Величкова
  ФМБюджетна субсидия - БАН, 2004–2005Функционалната активност и структурнa стабилност на пигмент-белтъчни комплекси от фотосинтезиращи организми при биотичен и абиотичен стрес. Роля на активните кислородни форми в инактивационните процеси. Ръководител: доц. д-р Мая Величкова
  ЛБВБМНационална програма за развитие на научния потенциал, МОН, 2007-2009.Характеризиране на мембранната организация и динамика чрез моделни системи съставени от синтетични липиди и естествени мембранни екстракти