Проф. д-р Румяна Цонева | Проекти

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Текущи проекти

COST

 • Network for Research in Vascular Ageing (CA18216)
  Координатор за България: проф. д-р Румяна Цонева

ФНИ

 • Проучване на взаимовръзката между фосфолипиден и Акt сигнален път в патофизиологията при in vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани терапевтични подходи – 2019-текущ
  Координатор: проф. д-р Румяна Цонева
 • Проучване влиянието на мелатониновия дефицит върху някои механизми на стареене на експериментален модел – 2020-текущ
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. д-р Румяна Цонева
 • Интелигентни мултианалитни сензорни материали с програмирани свойства на молекулно равнище като логически апарати с многоканален флуоресцентен изход за диагностика в медицината и биологията – 2019-текущ
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. д-р Румяна Цонева

ЕБР

 • Изследване на биосъвместимостта/цитотоксичността на нови магнитни наночастици с приложение в магнитната хипертермия/ Солунски Университет Аристотел, 2019-текущ
  Координатор: проф. д-р Румяна Цонева

Индивидуални проекти

 • Неврофармакологични проучвания на новосинтезирани производни на мелатонина с ароилхидразонов фрагмент, ФНИ, 2019-текущ
  проф. д-р Румяна Цонева (участник от ИБФБМИ)

Приключили проекти

 • Модулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в in vitro 2D и 3D системи и в in vivo модел в хамстер, ФНИ
  Координатор: проф. д-р Румяна Цонева
 • Сравнителна оценка на ефекти на 2Н-хромен- и кумарин- субституирани хидразид-хидразони върху нивата на експресия на провъзпалителни цитокини при гърчов модел с максимален електрошок (MES test) и при тест за ноцицепция с формалин при мишки, ФНИ
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. д-р Румяна Цонева
 • “Изследване влиянието на електрично поле върху адсорбцията на адхезивни белтъци и ендотелизацията на наноструктурирани биоматериали за целите на тъканното инженерство и регенеративната медицина”, ДО02/326 ДААД, 2009-2011.
  Ръководител: проф. д-р Румяна Цонева
 • Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия върху проводими 2D- и 3D- измерни полимерни композитни повърхности с приложение в регенеративната медицина“, ДНТС/Германия
  Координатор: проф. д-р Румяна Цонева
 • Ефектът на новия антинеопластичен алкилфосфолхолин еруфозин върху PI3K/Akt-MDM2 сигналните пътища в ракови клетки, ДНТС/Германия
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. д-р Румяна Цонева
 • Проект №BG051PO001-3.304/42, “Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина”, финансиран от ЕСФ и МОНМ, 2009-2011.
  Координатор: проф. д-р Румяна Цонева