Весела Йорданова | Биография

Начало | Биография


Образование

 • 2020-досега: Докторант на самостоятелна подготовка, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, Научен консултант: проф. Галя Станева
 • 2007-2009: Магистърска степен, специалност: Растителни биотехнологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2003-2007: Бакалавърска степен, специалност: Биотехнологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • 2015–досега: ИБФБМИ, БАН
 • 2013–2015: ИФРГ, БАН

Области на изследователски интерес

 • Мембранни липиди, липид-белтъчни взаимодействия, мембранни домени, фазови преходи на липидите, биомиметични системи, взаимодействие на биомиметични мембрани с биологично активни молекули, оксидативен стрес

Участие в научни проекти

 • Член на екипа: Договор №КП-06-КОСТ/10, финансиран от ФНИ “Електроиндуцирано въвеждане на природни и лекарствени средства: визуализация на явления и процеси в здрави и туморни клетки”
 • Член на екипа: COST action CA 17121 “Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences” (COMULIS)
 • Член на екипа: Проект по ЕБР (Партньор: Египетска академия на науките) на тема “Изследване на биологична акттивност на нанокомпозитни материали с цел приложение в микробиологията и медицината”
 • Член на екипа: Договор ДН18/15 (2018-2021), финансиран от ФНИ – “Механистичен подход за разкриване на молекулните механизми на действие на окислените липиди върху 2D и 3D липидната организация в моделни мембрани”
 • Член на екипа: COST action СА15126 “Between atom and cell: Integrating molecular biophysics approaches for Biology and Healthcare” (MOBIEU)
 • Член на екипа: Договор ДМ11/1 (2018-2020), финансиран от ФНИ – “Моделиране на молекулните механизми при оксидативен стрес: eфект на палмитоил-оксо-валероил фосфатидилхолин върху мембранната организация”
 • Ръководител на проект: Договор ДФНП № 131 (2016-2017), финансиран по Програма за подпомагане на младите учени в БАН-2016. „Сравнителен анализ на фотосинтетичния капацитет, състава, количеството и биологичната активност на вторични метаболити в листата на Petasites hybridus (Asteraceae) в зависимост от местообитанието на популациите в България“
 • Член на екипа: Проект BG051PO001-3.3.06-0025 (2013–2015) финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“