Д-р Капка Манчева


Контакти

Образование

 • 2015: Доктор по физиология на животните и човека, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, Научен ръководител: чл.-кор. Андон Косев
 • 2009: Магистърска степен, специалност: Паразитология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2007: Бакалавърска степен, специалност: Биология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • 2017 – досега: главен асистент, секция „Управление на двигателната дейност“, ИБФБМИ-БАН
 • 2009, 2013 – 2017: биолог, секция „Възбудими структури“, ИБФБМИ-БАН

Научни награди

 • Грамота и парична награда за най-добро представяне в направление „Възбудими структури и двигателна дейност” от проведена на 2 Октомври 2014 г. в София „Научна сесия за докторанти и млади учени „Биомедицина и качество на живот“, организирана от ИБФБМИ-БАН

Публикации

 1. Mancheva, K., Schrader, C., Christova, L., Dengler, R., Kossev, A.R., 2014. The effect of muscle vibration on short latency intracortical inhibition in humans. European Journal of Applied Physiology 114 (10): 2073-2080.
 2. Mancheva, K., Christova, L., Kossev, A., 2013. Effects of muscle activation mode on reaction time. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences 66 (11): 1633-1638.

Участие в научни мероприятия

 • XI-редовен конгрес на Българското дружество по физиологични науки – Пловдив, 9 – 11 Октомври 2015
  Kapka Mancheva, Lilia Christova, Werner Wolf, Andon Kossev, 2015. Effect of co-activation on motor evoked potentials and cortical silent period. Folia Medica 57 (3): 19.
 • Научна сесия за докторанти и млади учени по повод 145-годишнината на БАН, организирана от ИБФБМИ – БАН – София, 2 октомври 2014
  Манчева, К., Димитров, В., Христова, Л., Косев, А., 2014. Ефект на ко-активността на мускулите антагонисти върху интракортикалната инхибиция.
 • X Национален Конгрес на Българското Дружество по Физиологични Науки – Варна, 6 – 9 Октомври 2011
  Mancheva, K., Dimitrov, V.G., Christova, L., Kossev, A., 2011. Reduced cortical silent period during co-activation of antagonist muscles. Scripta Scientifica Medica 43 (3): 222