Д-р Ния Петрова

Контакти

Образование

 • Март 2020: ОНС “доктор” в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“, специалност „Биофизика“, Научни ръководители: проф. Стефка Танева, доц. Сашка Крумова (процедура)
 • 2015: Магистърска степен, специалност „Растителни биотехнологии“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2014: Бакалавърска степен, специалност: „Молекулярна биология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • 2016 – досега: асистент, ИБФБМИ-БАН
 • 2014 – 2016: биолог, ИБФБМИ-БАН

Области на изследователски интерес

 • Биофизика на фотосинтезата, структурни и функционални изследвания на фотосинтетични мембрани и комплекси от висши растения и синьо-зелени водорасли
 • Растителни in vitro култури

Специализации в чужбина и международно сътрудничество

 • Март-юни 2018: Практическо обучение по програма Еразъм+ в Лаборатория по фотосинтетични мембрани, Институт по растителна биология, Унгарска академия на науките, г. Сегед, Унгария.
 • 2016 – досега: Двустранно сътрудничество с Лаборатория по функция и структура на растителните липиди, Институт по растителна биология, Унгарска академия на науките, г. Сегед, Унгария.
 • 16-27 октомври 2017: Sao Paulo School of Advanced Science on Biophysical Methods to Study Biomolecular Interactions, Сао Пауло, Бразилия.
 • 24-29 януари 2016: Venice School on Photosynthesis (EBSA курс), 2016 – Венеция, Италия.

Научни награди

 • Едногодишна стипендия за 2016 г. от Световна федерация на учените, Женева, Швейцария
 • Грамота за успешно изпълнение на проект по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН за 2017 г. за проект ДФНП-17-138 “Изучаване на ролята на подредеността на Фотосистема 2 комплексите в тилакоидни мембрани на висши растение за устойчивостта им към засушаване” с ръководител Н. Петрова и научен консултант доц. С. Крумова

Членства в научни организации

 • Съюз на учените в България

Публикации

 1. N. Petrova, S. Todinova, H. Laczko-Dobos, T. Zakar, S. Vajravel, S. Taneva, Z. Gombos, S. Krumova ”Structural integrity of Synechocystis sp. PCC 6803 phycobilisomes evaluated by means of differential scanning calorimetry”, Photosynthesis research, 1-10, 2018
 2. N. Petrova, P. Koleva, V. Velikova, T. Tsonev, T. Andreeva, S. Taneva,S. Krumova, K.Danova “Relations between Photosynthetic Performance and Polyphenolics Productivity of Artemisia alba Turra in in vitro Tissue Cultures”, International Journal Bioautomation, 22(1), 2018

Проекти

 1. Тема: Капсулиране на пептид-базирани лекарствени агенти в натурални, синтетични и хибридни нано- и микрокапсули
  Ръководител на проекта: доц. д-р Тоня Андреева
  Финансираща организация: НФНИ
  Конкурс (тип на конкурса и година): Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – България – Австрия
  Номер и дата на подписване на договора: ДНТС/Австрия 01/7 (от 23.08.2017 г.)
 2. Тема: Изучаване ролята на подредеността на фотосистема 2 комплексите в тилакоидни мембрани на висши растения за устойчивостта им към засушаване
  Ръководител на проекта: ас. Ния Петрова
  Финансираща организация: БАН
  Тип на конкурса и година: Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017
  Номер или акроним на проекта: ДФНП 17-138
 3. Тема: Структурна организация и стабилност на тилакоидни мембрани от цианобактерии
  Ръководител на проекта: доц. д-р Сашка Крумова
  Финансираща организация: БАН
  Тип на конкурса и година: международно сътрудничество с Унгария, програма ЕБР, 2016
 4. Тема: Стареене на човешки еритроцити при здрави индивиди и патологични състояния, изследвано посредством диференциална сканираща калориметрия, атомно силова микроскопия и биохимични подходи
  Ръководител на проекта: проф. дбн Стефка Танева
  Финансираща организация: БАН
  Тип на конкурса и година: международно сътрудничество с Италия, програма ЕБР, 2016