Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия

Ръководител на секцията

проф. дбн Стефка Германова Танева

 • Email: sgtanevagmail.com
 • Телефон: (359) 2 979 2625
 • Факс: (359) 2 872 3787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 314
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Вижте детайлна информация >

Биофункционализиране на твърди повърхности и оптимизиране на биосъвместимостта им за приложение в медицината.

Динамика на биологични макромолекули и връзка структура/функция. Tермостабилност на белтъци и комплексни биологични системи. Макроорганизация на пигмент-белтъчни комплекси, фактори модулиращи тяхната конформация, интегритет и функция (липиди, биогенни органични съединения, стероиди, йонна сила и др.).

Приложение на термодинамичния подход в медицината – микрокалориметрия на серумен протеом (скрининг технология за диагностика и мониторинг на широк спектър от заболявания).

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Капсулиране на пептид-базирани лекарствени агенти в натурални, синтетични и хибридни нано- и микрокапсули
  2017-2019, Фонд “Научни изследвания”, Институт по биофизика, Университет по природни ресурси и природни науки – BOKU, ДНТС/Австрия 01/7, 2017
  Ръководител: доц. Тоня Андреева
 2. Стареене на човешки еритроцити при здрави индивиди и патологични състояния, изследвано посредством диференциална сканираща калориметрия, атомно силова микроскопия и биохимични подходи
  Италиански национален изследователски център, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 3. Функционализиране на твърди повърхности за приложение в биоелектрониката
  Институт по биофизика, Биологически Изследователски Център, УАН, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 4. Структурна организация и стабилност на тилакоидни мембрани от цианобактерии
  Институт по растителна биология, Биологически изследователски център, Унгарска академия на науките, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 5. Изучаване стабилността на ДНК метаболитни ензими и взаимодействията им с лиганди с помощта на спектроскопски, биохимични и термодинамични методи
  Съвместен проект с Лаборатория по оптика и бионауки, Политехнически университет (Палезо, Франция), Фонд “Научни изследвания”, № ДРИЛА01/1, 2013
  Ръководител: доц. Сашка Крумова
 6. Изучаване ролята на подредеността на фотосистема 2 комплексите в тилакоидни мембрани на висши растения за устойчивостта им към засушаване
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-17-138, 2017
  Ръководител: aсистент Ния Петрова
 7. Калориметричен анализ на плазмен протеом за ранна диагностика на злокачествени заболявания. In vivo експериментални модели на колоректален карцином
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП 17-133/2017
  Ръководител: докторант Августина Данаилова

Приключили проекти

 1. Регулация на функциите и организацията на фотосинтетичния апарат от брасиностероиди
  Фонд “Научни изследвания”, № ДМУ 02-7, 2009-2013
  Ръководител: доц. Сашка Крумова
 2. Изследване на ролята на дрождения линкерен хистон – Hho1p – в процесите на ремоделиране на хроматина
  съвместен проект с ИМБ – БАН,
  Фонд “Научни изследвания”, № ДМУ 02-8, 2009-2012
 3. Превръщане на светлинната енергия и молекулна динамика в ретинални белтъци. Биоелектронно приложение
  Съвместен проект с Институт по биофизика, Унгарска академия на науките, Академичен обмен с Проф. П. Ормош, 2010-2012
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 4. Оптимизиране формирането на монослоеве от главния светосъбиращ комплекс на фотосистема II на фазовата граница буфер/въздух
  ИБФБМИ, БАН, 2011-2012
  Ръководител: гл. ас. Тоня Андреева
 5. Термодинамично изследване на кръвен серум, подход за мониторинг на хематологични (множествена миелома) заболявания
  ИБФБМИ, БАН, 2011-2013
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 6. Роля на супрамолекулната организация на ФСII-ССКII комплекса в изопрен емитиращи растения и връзката й с термопротекцията
  съвместен проект на ИБФБМИ и ИФРГ, БАН, 2010-2012
 7. Каротеноид-липидни взаимодействия в липозоми и антенни комплекси
  съвместен проект на СУ-Физически Факултет и ИБФБМИ, БАН
 8. Колоидни аспекти на нанонауката: наноструктури на междуфазовите граници в обема и в трифазните контактни зони
  Фонд “Научни изследвания”, проектен модул NT-01/03 „Модифицирани течни и твърди повърхности с регулируеми наноструктури и свойства”, 2006-2010.
 9. Разработване на биосензор на основата на фотовъзбудими мембрани
  Индо-българска междуправителствена програма за кооперация в науката и технологията, съвместно с Проф. А. Мисра, 2007-2009
 10. Биофункционализирано повърхности на твърдо-течна фазова граница
  Съвместен проект с Унгарска академия на науките, академичен обмен с проф. П. Ормош, 2006-2009.
 11. Молекулни механизми на превръщане на светлинната енергия
  Съвместен проект с Институт по биофизика, Унгарска академия на науките, академичен обмен с проф. П. Ормош, 2003-2006, 2000-2003, 1996-2000.
 12. Разгъване/нагъване на белтъци
  Университет на Паис Баско, Испания, съвместно с Проф. А. Муга, 2000-2002.
 13. Спектрални и структурни промени във фотосистема II след температурен и светлинен стрес
  Фонд “Научни изследвания” на СУ.
 14. Изследване взаимодействието на някои фотосинтетични протеини с изкуствени липидни мембрани
  2005-2007.
 15. Калориметрични изследвания на пластоцианини а и b от топола (P.nigra). Установяване на методика за изолиране на Фотосистема I от същият растителен вид, 2005-2007.
 16. Пептидни наноструктури като ефектори и регулатори на окислително – редукционните процеси в растителни клетки
  Съвместен проект с МФ на Софийския Университет „Св. К. Охридски”.
 17. Проучване на патогенетичните нарушения при белодробен карцином чрез протеомен анализ
  Медицински университет – София, 2008-2010
 18. Първоначални изследвания за разработватне на клиничен биосензор за болестта на Алцхаймер
  NATO, № EAP.RIG.982718, 2007-2010
 19. Приложение на атомно силова микроскопия за изследване на тромбоцити при пациенти с дълбока венозна тромбоза  носители на тромбоцитарни полиморфизми
  2014 – 2016 (съвместен проект с  Медицински университет-Плевен, Ръководител: доц. Регина Комса-Пенкова)
 20. Термодинамично поведение на туморни клетки. Ефект на антитуморни агенти
  Бюджетна субсидия, 2014-2017
  Ръководител: проф. дбн Стефка Танева
 21. Изследване на морфологията и топологията на основния светосъбиращ комплекс на фотосистема 2 посредством брюстеръглова и атомно силова микроскопия
  Бюджетна субсидия, 2014-2015
  Ръководител: гл. ас. д-р Тоня Андреева
 22. Светлинно-индуцирано преобразуване на енергия и молекулна динамика в ретинални белтъци. Приложение в биоелектрониката
  ЕБР БАН−УАН, 2013-2015
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. Стефка Танева
 23. Термодинамично изследване на кръвен серум, подход за мониторинг на хематологични заболявания (множествен миелом)
  Бюджетна субсидия, 2011-2014
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 24. Неструктурирани белтъци и Саркома на Евин
  Бюджетна субсидия, 2011-2014
  Ръководител: гл. ас. Румяна Тодорова
 25. Оценяване ефекта на автоложна трансплантация на стволови клетки върху статуса на пациенти с мултиплен миелом посредством микрокалориметрия
  Програма за подпомагане на младите учени, БАН, проект № ДФНП 140/2016
  Ръководител: докторант Августина Данаилова
 26. Оптимизиране на биосъвместимостта на полиелектролитни мултислойни покрития, изградени от хиалуронова киселина и хитозан чрез въвеждане на графенов оксид в полимерния матрикс
  Програма за подпомагане на младите учени, БАН, проект ДФНП 139/2016
  Ръководител: асистент Светозар Стойчев
 27. Оптимизирани полиелектролитни мултислойни покрития за биофункционализиране на коронарни стентове
  2014-2017 Фонд “Научни изследвания”, №  ДНТС 01/9
  Ръководител: проф. Стефка Танева
  Сътрудничество с: NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Tübingen, Germany

Международно сътрудничество

 • NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Тюбинген, Германия
 • Laboratoire d’optique et biosciences, Ecole Polytechnique INSERM U696 – CNRS, Палезо, Франция
 • Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets, CBMN-UMR, University of Bordeaux 1 “Science and Technology“, Бордо, Франция
 • Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, Сегед, Унгария
 • Unidad de Biofísica (CSIC/UPV) y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad del País Vasco, Билбао, Испания
 • Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Department of Interfaces, Research Campus Potsdam-Golm, Потсдам, Германия

Провеждани обучения

 • Нови разработки и тенденции в изследванията на белтъци – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
 • Моделни мембрани – Семинари и лабораторни упражнения за магистри, Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Избрани публикации

 1. S. Todinova, S. Krumova, A. Danailova, V. Petkova, M.Guenova, G. Mihaylov, L. Gartcheva, S.G.Taneva, Calorimetric markers for monitoring of multiple myeloma and Waldenström’s macroglobulinemia patients, Eur. Biophys. J. 2018
  https://doi.org/10.1007/s00249-018-1277-3
 2. N. Petrova, S.Todinova, H. Laczko-Dobos, T. Zakar, S. Vajravel, S. Taneva, Z.Gombos, S. Krumova, Structural integrity of Synechocystis sp. PCC 6803 phycobilisomes evaluated by means of differential scanning calorimetry, Photosynth. Res. 2018 https://rd.springer.com/article/10.1007/s11120-018-0481-4
 3. T.D. Andreeva, S. Stoichev, S.G. Taneva, R. Krastev, Hybrid graphene oxide/polysaccharide nanocomposites with controllable surface properties and biocompatibility, Carbohydrate Polymers 181, 2018, 78-85
 4. T.D. Andreeva, S.D. Petrova, K. Mladenova, V, Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, Y. Petseva, N. Mladenov, K. Balashev, Z. Lalchev, J.A. Doumanov, Effects of Ca2+, Glu and GABA on hBest1 and composite hBest1/POPC surface films. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 161, 2018, 192-199
 5. L. Fábián, S. Krekic, R. Tóth-Boconádi, S.G. Taneva, A.M. Bálint, L. Nánai, and A. Dér Integrated optical investigation of two light-sensitive protein, TIM15-16 Physics Conference AIP Conf. Proc. 1796, 040001, 2017, doi: 10.1063/1.4972379, http://dx.doi.org/10.1063/1.4972379
 6. S. Krumova, S. Todinova, D. Mavrov, P. Marinov, V. Atanassova, K. Atanassov, S.G. Taneva, Intercriteria analysis of calorimetric data of blood serum proteome, Biochim. Biophys. Acta – General Subjects 1861, 2017, 409-417
 7. S. Todinova, R. Komsa-Penkova, S. Krumova, S.G. Taneva, G. Golemanov, G. Georgieva, P.Tonchev, B. Tsankov, L. Beshev, K. Balashev, T.D. Andreeva, PlA2 polymorphism in glycoprotein IIb/IIIa modulates the morphology and nanomechanics of platelets, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 1-10, 2017, 1076029616687847, https://doi.org/10.1177/1076029616687847
 8. S. Krumova, S. Todinova, D. Mavrov, P. Marinov, V. Atanassova, K. Atanassov, S.G. Taneva, Intercriteria analysis of calorimetric data of blood serum proteome,
  Biochim. Biophys. Acta – General Subjects, 1861, 2017, 409-417
 9. K. Danova, V. Motyka, M. Todorova, A. Trendafilova, S. Krumova, P. Dobrev, T. Andreeva, T. Oreshkova, S. Taneva, L. Evstatieva, Effect of Cytokinin and Auxin Treatments on Morphogenesis, Terpenoid Biosynthesis, Photosystem Structural Organization, and Endogenous Isoprenoid Cytokinin Profile in Artemisia alba Turra In Vitro, Journal of Plant Growth Regulation, 2017, https://link.springer.com/article/10.1007/s00344-017-9738-y?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst
 10. K. Mladenova, S.D. Petrova, T.D. Andreeva, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, Y. Kalvachev, K. Balashev, S.S. Bhattacharya, C. Chakarova, Z. Lalchev, J.A. Doumanov, Effects of Ca2+ ions on bestrophin-1 surface films. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 149, 2017, 226-232
 11. T.D. Andreeva, H. Hartmann, S.G. Taneva, R. Krastev, Regulation of the growth, morphology, mechanical properties and biocompatibility of natural polysaccharide-based multilayers by Hofmeister anions, J. Mater. Chem. B 4, 2016, 7043-7170
 12. S. Krumova, S. Todinova, M. Tileva, L. Bouzhir-Sima, M.H. Vos, U. Liebl, S.G. Taneva, Thermal stability and binding energetics of Thymidylate Synthase ThyX, International Journal of Biological Macromolecules 91, 2016, 560–567
 13. S. Todinova, S. Krumova, T. Andreeva, K. Dimitrova, L. Gartcheva, S.G. Taneva, Unusual thermal transition in the serum calorimetric profile of Bence Jones multiple myeloma: a case report, Cancer Research Froniters 2, 2016, 416-426, doi: 10.17980/2016.416
 14. S. Todinova, E. Stoyanova, S. Krumova, I. Iliev, S.G. Taneva, Calorimetric signatures of human cancer cells and their nuclei, Thermochimica Acta 625, 2016, 95-101
 15. T.D. Andreeva, S. Castano, S. Krumova, S. Lecomte, S.G. Taneva, Effect of Protonation on the Secondary Structure and Orientation of Plant Light-Harvesting Complex II Studied by PM-IRRAS, Langmuir 31, 2015, 11583-11590
 16. Arregi, J.A. Olazabal-Herrero, M. Alonso-Mariño, S.G. Taneva, J.A. Rodríguez, M.A. Urbaneja, S. Bañuelos, Leukemia-Associated Mutations in Nucleophosmin Alter Recognition by CRM1: Molecular Basis of Aberrant Transport, PLoS ONE 10(6) (2015) e0130610
 17. S. Stoichev, S.B. Krumova, T. Andreeva, J.V. Busto, S. Todinova, K. Balashev, M. Busheva, F.M. Goñi, S.G. Taneva, Low pH Modulates the Macroorganization and Thermal Stability of PSII Supercomplexes in Grana Membranes, Biophysical Journal 108, 2015, 844–853
 18. S. Krumova, S. Todinova, A. Danailova, V. Petkova, K. Dimitrova, L. Gartcheva, S.G. Taneva, Calorimetric features of IgM gammopathies. Implication for patient’s diagnosis and monitoring, Thermochimica Acta 615, 2015, 23–29
 19. Andreeva, T.D., Krumova, S.B., Minkov, I.L., Busheva, M., Lalchev, Z., Taneva, S.G., Protonation-induced changes in the macroorganization of LHCII monolayers, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 460, 2014, 196–203
 20. Krumova, S.B., Várkonyi, Zs., Lambrev, P.H., Kovács, L., Todinova, S.J., Busheva, M.C., Taneva, S.G., Garab, G., Heat- and light-induced detachment of the light-harvesting antenna complexes of photosystem I in isolated stroma thylakoid membranes, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 137, 2014, 4–12
 21. Krumova S., M. Zhiponova, K. Dankov, V. Velikova, K. Balashev, T. Andreeva, E. Russinova, S. Taneva, Brassinosteroids regulate the thylakoid membrane architecture and the photosystem II function, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 126, 2013, 97-104
 22. Krumova S., B. Rukova, S. Todinova, L. Gartcheva, V. Milanova, D. Toncheva, S.G. Taneva, Calorimetric monitoring of the serum proteome in schizophrenia patients, Thermochimica Acta, 572, 2013, 59-64.
 23. Bañuelos S., B. Lectez, S.G. Taneva, G. Ormaza, M. Alonso-Mariño, X. Calle, M.A. Urbaneja. Recognition of intermolecular G-quadruplexes by full length nucleophosmin. Effect of a leukaemia-associated mutation, FEBS Letters, 587(14), 2013, 2254-2259.
 24. Szalontai B., G. Nagy, S. Krumova, E. Fodor, T. Páli, S.G. Taneva, G. Garab, J. Peters, A. Dér. Hofmeister ions control protein dynamics, Biochimica et Biophysica Acta –General Subjects, 1830(10), 2013, 4564-4572.