Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия

Ръководител на секцията

проф. дбн Стефка Германова Танева

 • Email: sgtanevagmail.com
 • Телефон: (359) 2 979 2625
 • Факс: (359) 2 872 3787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 314
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Вижте детайлна информация >

Биофункционализиране на твърди повърхности и оптимизиране на биосъвместимостта им за приложение в медицината.

Динамика на биологични макромолекули и връзка структура/функция. Tермостабилност на белтъци и комплексни биологични системи. Макроорганизация на пигмент-белтъчни комплекси, фактори модулиращи тяхната конформация, интегритет и функция (липиди, биогенни органични съединения, стероиди, йонна сила и др.).

Приложение на термодинамичния подход в медицината – микрокалориметрия на серумен протеом (скрининг технология за диагностика и мониторинг на широк спектър от заболявания).

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Капсулиране на пептид-базирани лекарствени агенти в натурални, синтетични и хибридни нано- и микрокапсули
  2017-2019, Фонд “Научни изследвания”, Институт по биофизика, Университет по природни ресурси и природни науки – BOKU, ДНТС/Австрия 01/7, 2017
  Ръководител: доц. Тоня Андреева
 2. Стареене на човешки еритроцити при здрави индивиди и патологични състояния, изследвано посредством диференциална сканираща калориметрия, атомно силова микроскопия и биохимични подходи
  Италиански национален изследователски център, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 3. Функционализиране на твърди повърхности за приложение в биоелектрониката
  Институт по биофизика, Биологически Изследователски Център, УАН, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 4. Структурна организация и стабилност на тилакоидни мембрани от цианобактерии
  Институт по растителна биология, Биологически изследователски център, Унгарска академия на науките, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 5. Изучаване стабилността на ДНК метаболитни ензими и взаимодействията им с лиганди с помощта на спектроскопски, биохимични и термодинамични методи
  Съвместен проект с Лаборатория по оптика и бионауки, Политехнически университет (Палезо, Франция), Фонд “Научни изследвания”, № ДРИЛА01/1, 2013
  Ръководител: доц. Сашка Крумова
 6. Изучаване ролята на подредеността на фотосистема 2 комплексите в тилакоидни мембрани на висши растения за устойчивостта им към засушаване
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-17-138, 2017
  Ръководител: aсистент Ния Петрова
 7. Калориметричен анализ на плазмен протеом за ранна диагностика на злокачествени заболявания. In vivo експериментални модели на колоректален карцином
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП 17-133/2017
  Ръководител: докторант Августина Данаилова

Приключили проекти

Международно сътрудничество

 • NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Тюбинген, Германия
 • Laboratoire d’optique et biosciences, Ecole Polytechnique INSERM U696 – CNRS, Палезо, Франция
 • Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets, CBMN-UMR, University of Bordeaux 1 “Science and Technology“, Бордо, Франция
 • Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, Сегед, Унгария
 • Unidad de Biofísica (CSIC/UPV) y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad del País Vasco, Билбао, Испания
 • Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Department of Interfaces, Research Campus Potsdam-Golm, Потсдам, Германия

Провеждани обучения

 • Нови разработки и тенденции в изследванията на белтъци – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
 • Моделни мембрани – Семинари и лабораторни упражнения за магистри, Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Избрани публикации