Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия

Ръководител на секцията

проф. дбн Стефка Танева

 • Email: sgtanevagmail.com
 • Телефон: (359 2) 979 2625
 • Факс: (359 2) 872 3787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 314
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Вижте детайлна информация >

Динамика на биологични макромолекули и връзка структура/функция. Tермостабилност на белтъци и комплексни биологични системи. Макроорганизация на пигмент-белтъчни комплекси, фактори модулиращи тяхната конформация, интегритет и функция (липиди, биогенни органични съединения, стероиди, йонна сила и др.). Приложение на термодинамичния подход в медицината – микрокалориметрия на серумен протеом (скрининг технология за диагностика и мониторинг на широк спектър от заболявания).

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Приложение на атомно силова микроскопия за изследване на тромбоцити при пациенти с дълбока венозна тромбоза  носители на тромбоцитарни полиморфизми
  2014 – 2016 (съвместен проект с  Медицински университет-Плевен, Ръководител: доц. Регина Комса-Пенкова)
 2. Оптимизирани полиелектролитни мултислойни покрития за биофункционализиране на коронарни стентове
  2014-2016 Фонд “Научни изследвания”, №  ДНТС 01/9
  Ръководител: проф. Стефка Танева
  Сътрудничество с: NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Tübingen, Germany
 3. Термодинамично поведение на туморни клетки. Ефект на антитуморни агенти
  Бюджетна субсидия, 2014-2017
  Ръководител: проф. дбн Стефка Танева
 4. Изследване на морфологията и топологията на основния светосъбиращ комплекс на фотосистема 2 посредством брюстеръглова и атомно силова микроскопия
  Бюджетна субсидия, 2014-2015
  Ръководител: гл. ас. д-р Тоня Андреева
 5. Светлинно-индуцирано преобразуване на енергия и молекулна динамика в ретинални белтъци. Приложение в биоелектрониката
  ЕБР БАН−УАН, 2013-2015
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. Стефка Танева
 6. Изучаване стабилността на ДНК метаболитни ензими и взаимодействията им с лиганди с помощта на спектроскопски, биохимични и термодинамични методи
  съвместен проект с Лаборатория по оптика и бионауки, Политехнически университет (Палезо, Франция),
  Фонд “Научни изследвания”, № ДРИЛА01/1, 2013-2015
  Ръководител: проф. Мира Бушева
 7. Термодинамично изследване на кръвен серум, подход за мониторинг на хематологични заболявания (множествен миелом)
  Бюджетна субсидия, 2011-2014
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 8. Неструктурирани белтъци и Саркома на Евин
  Бюджетна субсидия, 2011-2014
  Ръководител: гл. ас. Румяна Тодорова

Приключили проекти

Международно сътрудничество

 • NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Тюбинген, Германия
 • Laboratoire d’optique et biosciences, Ecole Polytechnique INSERM U696 – CNRS, Палезо, Франция
 • Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets, CBMN-UMR, University of Bordeaux 1 “Science and Technology“, Бордо, Франция
 • Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, Сегед, Унгария
 • Unidad de Biofísica (CSIC/UPV) y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad del País Vasco, Билбао, Испания
 • Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Department of Interfaces, Research Campus Potsdam-Golm, Потсдам, Германия

Провеждани обучения

 • Нови разработки и тенденции в изследванията на белтъци – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
 • Биоматериалознание – Семинари и лабораторни упражнения, Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Избрани публикации