Пет спечелени проекти на ИБФБМИ в Конкурса на ФНИ за 2014 година

С протокол 47 от заседанието на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, състояло се на 18 и 19 ноември 2014 г., е утвърдено класирането на проектните предложения за Конкурса за финансиране на фундаментални изследвания в приоритетните области за 2014 г. Пет одобрени проектни предложения в конкурса са спечелени от научни колективи, ръководени от учени от ИБФБМИ-БАН.

В област „Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки“ са спечелени три проекта:

  • „Нов подход за оценка на протективната роля на антиоксиданти, получени от фотосинтезиращи растения, върху клетъчните мембрани и микродомени. Приложение на триизмерни клетъчни култури като адекватен модел на животински тъкани“ с ръководител проф. дбн Диана Петкова (код Б02/67)
  • „Въвеждане в България на нанотехнологична мембрана (получена в колайдер от ускорени протони) за сепариране на полипептиди от човешката плазма при заболявания у човека“ с ръководител доц. д-р Александър Александров (код Б02/103)
  • „Модулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в in vitro 2D и 3D системи и в in vivo модел в хамстер“ с ръководител доц. д-р Румяна Цонева (код Б02/193)

В област „Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки“ е спечелен четвъртият проект на ИБФБМИ в тази конкурсна сесия:

  • „Приложимост на биоелектричната активност на сърцето за персонална верификация / идентификация“ с ръководител доц. д-р Ирена Жекова (код ФНИ-Т-02-101).

Петият проект на ИБФБМИ е спечелен в област „Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката“:

  • „Интеркритериален анализ – нов подход за вземане на решения“ с ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов (код ФНИ-И-02-24).

За повече информация:

Публикувано в Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.