19.02.2015: Предзащита на проф. д-р Пламен Ангелов

На 19 февруари 2015 ще се проведе разширено заседание на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“, на което бившият служител на ЦЛБМИ–БАН (сега ИБФБМИ–БАН) проф. д-р Пламен Ангелов, понастоящем професор във Университета в Ланкастър, Великобритания, ще направи предзащита на дисертационния си труд за придобиване на научната степен „Доктор на математическите науки“ по научно направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, шифър 01.01.12 „Информатика”. Проф. Ангелов ще представи труда си на тема „Autonomous Learning Systems: from Data Streams to Knowledge in Real-time“.
За това разширено заседание списъчният състав на секцията е разширен с външни членове

  • акад. проф. дтн Васил Сгурев, ИИКТ–БАН,
  • акад. проф. дтн Иван Попчев, ИИКТ–БАН,
  • акад. проф. дтн Кирил Боянов, ИИКТ–БАН,
  • чл.-кор. проф. дтн Минчо Хаджийски, ИИКТ–БАН,
  • чл.-кор. проф. дтн Петко Петков, ТУ–София.

Заседанието ще се проведе на 19 февруари 2015 г. от 11 ч. в Заседателната зала на ИБФБМИ–БАН, ул. „Академик Георги Бончев“, блок 21.

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.