Спечелени проекти на ИБФБМИ в Конкурсната сесия на ФНИ 2018 г.

На Конкурсната сесия на Фонд „Научни изследвания“ през 2018 г. в ИБФБМИ–БАН са спечелени следните нови проекти:

 •  Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания в област „Биологически науки“
  • „Комплексно изследване на физиологичите основи на натрупването и вида на вторични метаболити с висок потенциал за терапевтично приложение в естествените популации на Petasites hybridus (Asteraceaе) в България. Приложение на 2D и 3D клетъчни култури като адекватен in vivo-подобен модел за оценка на антиоксидантния и антитуморен потенциал на екстракти от растението и препарати от тях“  с ръководител проф. дбн Лиляна Масленкова
  • „Нови биофизични маркери за диагностика на нарушения в коагулационната система при бременност с висок риск“ с ръководител доц. д-р Светла Тодинова
 •  Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания в област „Селскостопански науки“
  • „Роля на каротеноидите за ефективността и устойчивостта на фотосинтетичния апарат на висши растения към промени в околната среда“ с ръководител проф. д-р Антоанета Попова
 • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания в област „Математически науки и информатика“
  • „Теоретични изследвания и приложения на интеркритериалния анализ (ТИПИКА)“ с ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов
 • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г. в област „Биологически науки“
  • „Конструиране на хибридни биоразградими микрокапсули с контролирани свойства за приложение в биомедицината“ с ръководител гл. ас. д-р Светозар Стойчев
 • Конкурс „Българска научна периодика“ за списанията:
  • International Journal Bioautomation
  • Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets
  • Notes on Number Theory and Discrete Mathematics
  • Journal of Geometry and Symmetry in Physics
Публикувано в Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.