Становище относно Проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“, предложен за обществено обсъждане от Министерски съвет на Република България

София, 20.05.2021 г.

Научният съвет на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство към Българска академия на науките (ИБФБМИ-БАН) изразява своето категорично становище относно дискриминационния характер на Проекта на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“. Този проект е в очевидно противоречие с вече установени стратегически държавни политики, още повече че БАН е с утвърдена водеща роля в научните изследвания в България и продуцира близо 50% от научната продукция в страната. С огромно съжаление отчитаме, че институциите, определящи научната и финансова държавна политика, продължават да следват порочния модел, заложен в „Плана за възстановяване и устойчивост на Република България“ за субсидиране единствено на висшите училища, въпреки обосновано критичните мнения на ръководството на БАН и отделните институти. В дискриминирана позиция освен БАН са поставени и Селскостопанска академия и други научни организации извън ДВУ – от една страна поради факта, че за тях по принцип не е предвидено финансиране по тази програма, и от друга – поради факта, че дори и в случаите, когато дадена публикация е в съавторство с колеги от ДВУ, БАН, ССА и други научни организации извън ДВУ, финансиране могат получат само колегите от ДВУ. Това е в явно противоречие с целите на „Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030“, където учените не се делят на учени, работещи в ДВУ и други учени.

Изразяваме нашето становище, че така разработени, правилата на програмата освен дискриминативни, биха били и неефективни по отношение на осигуряване на качество на научната продукция, най-малкото поради факта, че Националната програма би стимулирала по-голям брой публикации, но без никаква гаранция за тяхното високо качество. Никъде в програмата няма идентифицирани критерии за качество на публикуваните статии като импакт фактор, Q-ранг или SJR, което практически обезсмисля програмата. Няма как да се твърди, че се стимулира качествена публикационна дейност, без да са предвидени средства за такси за публикуване, които се изискват от все повече реномирани списания.

В заключение бихме искали да се обърнем към МОН с настояване да спре дискриминационната политика спрямо БАН и прилагането на двойни стандарти по отношение на учените във висшите училища и учените извън тях! Считаме, че в общ интерес за просперитета на страната ни е наличието на една единна научноизследователска общност, към каквато се стремят учените от БАН.


За сваляне: PDF, 430 Kb

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.