Документи за Атестация 2014

Срок за попълване на атестацията: 01.07.2014 – 31.08.2014 г.
Обхват на атестацията: 01.08.2010 – 30.06.2014 г.

Правилник за  провеждане на атестацията на служителите на ИБФБМИ, приет от ОС на учените в ИБФБМИ на 19 юни 2014 г.

Базисна атестационна карта, приета от ОС на БАН на 8 и 15 юли 2013 г.

Заповед № 227/23.06.2014 г. за провеждане на атестацията на служителите на ИБФБМИ