Курс 4.4.14. „Профили на автономната сърдечна регулация в норма и при сърдечно-съдови патологии“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

проф. д-р Михаил Матвеев

Хорариум

26 учебни часа

Анотация

Курсът е предназначен за докторанти в областта на физиологията на сърдечно-съдовата система. Целта на курса е да бъдат запознати докторантите с въпроси от неврокардиологията, свързани с автономната сърдечна регулация в норма и при сърдечно-съдови патологии. Включени са въпроси, изясняващи денонощните (циркадните) промени в автономния баланс на сърцето в норма и при сърдечно-съдовите патологии; методи за количествена оценка на промените в симпатикусовата и парасимпатикусовата част на автономния баланс; на възможностите за диагностика на ранeн (началeн) стадий на сърдечните патологии въз основа на промяната в специфичните профили на автономния баланс; на възможностите за оценка на хода на лечението при пациенти със сърдечно-съдови патологии въз основа на промените в автономния баланс в покой и при физиологични тестове. Докторантите получават възможност да работят с програмно-апаратни средства, създадени в секция „Обработка и анализ на биомедицински данни и сигнали“ на Института по биофизика и биомедицинско инженерство.

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Profiles of the Autonomic Cardiac Regulation in Norm and Cardiovascular Pathologies

Annotation in English

The course is designed for PhD students in the field of cardiovascular physiology. The aim of the course is to familiarize PhD students with neurocardiology questions related to autonomic cardiac regulation in norm and cardiovascular pathologies. It includes questions that clarify the 24-hour (circadian) changes in the autonomic cardiac control in the norm and in cardiovascular pathologies; methods for quantifying the changes in the sympathetic and parasympathetic part of the autonomic balance; the early diagnosis of cardiac pathologies based on the change in the specific profiles of the autonomic balance; the diagnosis of initial (mild) cardiac pathologies based on the change in the specific profiles of the autonomous balance; of the possibilities of evaluating the course of treatment in patients with cardiovascular pathologies based on changes in autonomic cardiac regulation at rest and in physiological tests. PhD students are given the opportunity to work with software and hardware tools developed in the “Analysis and Processing of Biomedical Signals and Data” Department of the Institute of Biophysics and Biomedical Engineering.