Курс 4.4.15. „Вектор-кардиографски представяния на сърдечния електричен сигнал и електрокардиографска диагностика чрез ортогонарна и вектор-електрокардиография“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

проф. д-р Михаил Матвеев

Хорариум

26 учебни часа

Анотация

Курсът е предназначен за докторанти в областта на сърдечно-съдовата физиология. Целта на курса е да запознае докторантите с внедряването на компютърно-базирана ортогонална електрокардиография (ОЕКГ) и векторкардиография (ВКГ) в звена за интензивно лечение за наблюдение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания и остри сърдечни инциденти. На докторантите се дава възможност да работят с програмно-апаратни средства, разработени в катедра “Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни” в Института по биофизика и биомедицинско инженерство.

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Implementation of a Computer-Based Orthogonal Electrocardiography (OECG) and Vectorcardiography (VCG) Sysstem in an Intensive Coronary Care Unit

Annotation in English

The course is designed for PhD students in the field of cardiovascular physiology. The aim of the course is to familiarize PhD students with the implementation of a computer-based orthogonal electrocardiography (OECG) and vectorcardiography (VCG) system in an intensive coronary care unit, for monitoring of patients with cardiovascular pathologies and acute cardiac events. PhD students are given the opportunity to work with software and hardware tools developed in the “Analysis and Processing of Biomedical Signals and Data” Department of the Institute of Biophysics and Biomedical Engineering.