Курс 4.4.2. „Интуиционистки размити множества“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов

Хорариум

30 учебни часа

Анотация

Цели на курса: В курса се включват основните елементи на теориите на размитите и интуционистки размитите множества и се обсъждат основните им приложения в изкуствения интелект, икономиката, промишлеността, медицинита и други.

Съдържание на дисциплината: Осигуряване на знания в областта на размитите и интуиционистки размитите множества и умения за оценяване на параметрите на реални процеси чрез тях.

Методи на оценяване: Изпит по конспект или (по избор на всеки отделен докторант) подготовка на статия/ доклад за публикуване в списание или участие в конференция.

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Intuitionistic Fuzzy Sets

Annotation in English

Course aims: The course gives knowledge in the area of fuzzy and intuitionistic fuzzy sets and skills for using them for evaluation of the parameters of real processes.

Course contents: The course contains the basic elements of the theories of fuzzy and intuitionistic fuzzy sets and discusses their basic applications in Artificial Intelligence, economics, industry, medicine and other areas.

Methods for evaluation: Examination with a syllabus, or (elective) preparation of a research paper or a conference communication.