Курс 4.4.3. „Обобщени мрежи“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов

Хорариум

30 учебни часа

Анотация

Обобщените мрежи (ОМ) са разширения на мрежите на Петри и на другите техни модификации. В рамките на курса ще бъдат дадени основните резултати от теорията на ОМ и ще бъдат дискутирани техните основни приложения в областта на изкуствения интелект, медицината, химията, транспорта, изчислителната техника и други. Ще бъде дадена информация за средствата за програмно реализиране на ОМ модели.

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Generalized Nets

Annotation in English

Generalized Nets (GNs) are extensions of the Petri nets and the rest of other their modifications. The course gives the basic results of GN theory and discusses their main applications in the areas of Artificial Intelligence, medicine, chemistry, transport, computer science and others. Information about the software tools for GN models implementation is given.