Проф. д-р Иванка Цаковска | Биография

Начало | Биография | Публикации


Oбразование, научни степени  и звания

 • 2003 – Образователна и научна степен „Доктор“, Централна лаборатория по биомедицинско инженерство, БАН, София. Тема на дисертацията „Количествени зависимости структура – активност на избрани класове биологично активни съединения“
 • 1995 – Химико-технологичен и металургичен университет, София, инженер-химик
 • 1990 – Национална природо-математическа гимназия, София, профил „Химия“

Професионална заетост

 • 2023 – досега: Ръководител секция “QSAR и молекулно моделиране”, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, София
 • 2020 – досега: Професор, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, София (процедура)
 • 2010 – 2020: Доцент, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, София
 • 2009 – Старши  научен сътрудник II ст., Централна лаборатория по биомедицинско инженерство, БАН, София
 • 2007–2009: Научен сътрудник, Централна лаборатория по биомедицинско инженерство, БАН, София
 • 2006–2007: „Contract agent“ позиция в Европейско химическо бюро, Съвместен изследователски център на европейската комисия, Испра, Италия
 • 2003–2005: Научен сътрудник, Централна лаборатория по биомедицинско инженерство, БАН, София
 • 1996–1997: Специалист-химик, Централна лаборатория по биомедицинско инженерство, БАН, София

Области на професионален интерес

 1. Разработване и приложение на структура- и лиганд-базирани методи (в т.ч. QSAR) за in silico лекарствен дизайн и оценка на риск от химикали за човешкото здраве и околната среда;
 2. Множествена лекарствена резистентност при тумори: механизми и модулиране;
 3. ABC транспортни протеини, нуклеарни рецептори и ензими – взаимодействия с лиганди и зависимости структура функция;
 4. Биологично активни съединения с природен произход;
 5. Изчислителна токсикология, подходи на изчислителната токсикология за регулаторни цели

Специализации и обучение

 • Обучение “DEREK for Windows and Meteor” – Организатор Lhasa Limited, Испра, Италия (2007)
 • Обучение “US EPA Sustainable Futures/P2 Framework Training Workshop” – Организатор US EPA, Risk Assessment Division, Брюксел, Белгия (2006)
 • Обучение “Protein Modeling for New Modelers” – Организатор TRIPOS Sarl., Париж, Фрнция (2006)
 • Изследователски престой в Европейско химическо бюро, Съвместен изследователски център на Европейската комисия, Испра, Италия (2005).
 • Участие в European Summer school “Pharmacology of new anticancer drugs”, Бордо, Франция (2002).
 • Участие в “Training Course on Molecular Design and Computer Assisted Combinatorial Chemistry”, Триест, Италия (2002).
 • Стипендиант на Фондация “Александър фон Хумболт”; Тема: Study of mechanism of action of cancer multidrug resistance modulators using pharmacological tests in vitro and molecular modeling”, Фармацевтичен Институт, Университет на Бон, Германия (2001 – 2002).

Научно-изследователска и преподавателска дейност

 • Над 50 научни публикации в международни списания с импакт фактор и импакт-ранг,
 • 550 забелязани научни цитати; h-индекс: 10
 • Над 100 участия в международни научни форуми
 • Ръководител на дипломанти и докторанти
 • 2008-текущо: лектор по “QSAR и молекулно моделиране” в магистърски курс на ХФ-СУ

Експертна дейност

 • Рецензент на международните научни списания “SAR and QSAR in Environmental Research”, “Journal of Chemical Information and Modeling”, “Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry”, “Environmental Toxicology and Chemistry”, “Molecular Informatics”, “Computational Molecular Bioscience”, “Bioautomation”, “Molecules”, “Chemical Research in Toxicology” и др.
 • Рецензент на научни проекти по грантови програми на ЕК, Фонд “Научни изследвания”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 • Участие участие в работата на  на TC NES (European Technical Commetee for New and Existing Substances) (2006-2007)
 • Участие в работата на EU (Q)SAR Working Group, ръководена от Европейско химическо бюро, Съвместен изследователски център, Италия (2006–2007)
 • Член в  Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества към МОСВ (2015-текущо)
 • Член на НС на 7мо Общо събрание на БАН (2016-текущо)
 • Член на НС на ИБФБМИ-БАН (2016-текущо)

Участие в научни проекти

 • Участник в проект ОПР 03/2 “Мултитаргетни пептид-фрагмент хибриди за лечение на невродегенеративни заболявания” в Конкурса за фундаментални научни изседвания по обществени предизвикателсвства към ФНИ (2018-текущо)
 • Участник в национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (2018-текущо)
 • Зам.-член на Управителния съвет на COST Action CA17104 „New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors“ и ръководител на колектив на съответстващ проект по програма за съфинансиране на COST инициативи на ФНИ
 • Участник в проект ДН17/6/2017 „Нов подход, базиран на интеркритериален анализ на данни за подпомагане на вземане на решения при in silico изследвания на комплексни биомолекулни системи“ (2017- текущо)
 • Участник в проект по програма за двустранно сътрудничество ДНТЦ/Франция (приключил)
 • Зам.-член на Управителния съвет на COST Action CM1407 “Challenging organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery” и участник в колектив на съответстващ проект по програма за съфинансиране на COST инициативи на ФНИ (приключил)
 • Координатор на българсия екип-участник в договор, финансиран по Седма рамкова програма на европейската комисия – “Integrated in silico models for the prediction of human repeated dose toxicity of cosmetics to optimise safety – COSMOS” (приключил)
 • Ръководител на договор за съфинансиране на научен проект, финансиран от Министерство на образованието и науката, Д01-169/2014.
 • Участник в четири договора, финансирани от НФ „Научни изследвания“ към МОН
 • Ръководител на младежки договор финансиран от НФ „Научни изследвания“ към МОН
 • Съръководител на международен проект по двустранно сътрудничесво със Съвместен изследователски център, Европейска комисия, Испра, Италия
 • Участик в RIP 3.3 (REACH Implementation Project) – Development of Technical Guidance Document (TGD) on Information Requirements on Intrinsic Properties of substances

Награди

 • Награда „ЕВРИКА“ (конкурс 2004г.) на фондация „Еврика“ и ВАК за постижения в науката.
 • Национална награда „Марин Дринов“ (конкурс 2003) на БАН за млади учени (до 35 години) за научни постижения в областта на моделиране на количествените зависимости „структура – активност“ на биологично активни съединения.
 • Награда на Националния фонд за научни изследвания, МОН, за най-добър младежки договор (МУ-И-8/98) в конкурс „Млади учени“, 2002.
 • 6 награди в съавторство за доклади и постери на международни конференции

Членство в професионални организации

 • The Cheminformatics and QSAR Society
 • Съюз на учените в България