Документи на гл. ас. д-р Анелия Костадинова в конкурс за доцент

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в бр. 32/26.04.2022 г. и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 5.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 21.09.2022 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на избрани научни трудове на гл. ас. д-р Анелия Костадинова.

Приложени материали:

Публикувано: 21 септември 2022